10.Jauniešu Saeimas pieņemtās deklarācijas

 

       

_____________________________________________________________

 

 

DEKLARĀCIJA

par izvēles brīvību un tās sniegtajām iespējām

  

Jauniešu Saeima nolemj, ka:

1) ikvienam ir tiesības uz politiskās pārliecības vārda un rīcības brīvību, nepārkāpjot citu cilvēku brīvību un tiesības;

2) jānodrošina ikvienam Satversmē noteiktās tiesības uz vienlīdzību un cilvēktiesību īstenošanu bez jebkādas diskriminācijas;

3) jānodrošina iespēja ikvienam brīvi izvēlēties izglītību, profesiju un nodarbošanos gan Latvijas, gan Eiropas mērogā;

4) ikvienam jaunietim jābūt izglītotam jautājumos par ģeopolitiskās situācijas radītajiem izaicinājumiem un jāuzņemas līdzatbildība par Eiropas nākotni;

5) jānodrošina izglītojošas nodarbības par izvēles brīvību, atbildību par savu izvēli, drosmi paust savu viedokli un empātijas veicināšanu;

6) jānodrošina vienlīdzīgas iespējas visiem jauniešiem, tostarp jauniešiem ar īpašām vajadzībām, iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos;

7) jāveicina pilnvērtīga aktuālāko saziņas un informācijas kanālu izmantošana jauniešu vidū, lai izplatītu informāciju un rosinātu diskusijas par aktuāliem jautājumiem un notikumiem;

8) jāsaliedē sabiedrība un jāveicina empātija pret dažādām sociālajām grupām.

 

Saeimas priekšsēdētājs                                                                     

E. Smiltēns

 

10. Jauniešu Saeima

Latvijas Republikas Saeimas namā

Rīgā 2023. gada 21. aprīlī

 

 

 

PIEŅEMTĀ DEKLARĀCIJA

 

 

_____________________________________________________________

 

 

DEKLARĀCIJA

par neatkarības stiprināšanu

 

Jauniešu Saeima nolemj, ka:

1) lai nosargātu Latvijas brīvību un neatkarību, jāveicina ikviena pilsoņa valstiskā apziņa un jāveic pasākumi, lai ikviens atbilstoši savām spējām, prasmēm un interesēm būtu iesaistīts visaptverošā valsts aizsardzības sistēmā un apzinātos savu lomu un pienākumus krīzes vai kara gadījumā;

2) jāveido valsts aizsardzības dienests, lai veicinātu pilsoņu iesaisti visaptverošā valsts aizsardzības sistēmā un radītu pietiekamas un apmācītas Nacionālo bruņoto spēku rezerves;

3) nolūkā veicināt bērnu un jauniešu izglītošanu un patriotisko audzināšanu skolās jānodrošina priekšmeta “Valsts aizsardzības mācība” apguve, kā arī jāattīsta Jaunsardze;

4) stiprinot valsts iekšējo drošību, ir jāveic pasākumi, kas celtu Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Valsts drošības dienesta, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas profesionālo darbinieku prestižu. Jānodrošina konkurētspējīgs atalgojums, cienīgi darba apstākļi, jāparedz finansējums jaunu izglītības iestāžu izveidei un esošo iestāžu atbalstam, lai sagatavotu profesionālus, konkurētspējīgus speciālistus un samazinātu darbinieku trūkumu nozarē, kā arī jānodrošina izdienas pensija Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas darbiniekiem;

5) lai veicinātu valsts ekonomisko neatkarību un izaugsmi, jāveic pasākumi, kas nepieciešami biznesa izaugsmei un attīstībai, inovāciju piesaistei, ilgtspējīga tūrisma attīstībai, uz eksporta attīstību orientētas ekonomiskās politikas realizēšanai un skolēnu mācību uzņēmumu atbalstam;

6) nolūkā panākt nacionālās pašapziņas uzplaukumu, jāveic pasākumi latviešu valodas stiprināšanai, vēstures un sociālās piederības apzināšanai, izglītības, zinātnes, kultūras, mākslas un sporta jomas attīstīšanai.

 

Saeimas priekšsēdētājs                                                                     

E. Smiltēns

 

10. Jauniešu Saeima

Latvijas Republikas Saeimas namā

Rīgā 2023. gada 21. aprīlī

 

  

PIEŅEMTĀ DEKLARĀCIJA

 

 

_____________________________________________________________

 

 

DEKLARĀCIJA

par demokrātijas stiprināšanu

 

Jauniešu Saeima nolemj, ka:

1) apzinoties nepieciešamību stiprināt un aizsargāt demokrātiju, jāveicina jauniešu izpratne un rīcībspēja par to, tās vērtībām, principiem un procesiem, uz kuriem balstīta starptautiskā kārtība;

2) jāizglīto jaunieši skolās un sabiedrībā par iespējām iesaistīties demokrātiskajos procesos;

3) jārosina jaunieši aktīvi iesaistīties demokrātijas procesos, tostarp stiprinot viņu izpratni par vēlēšanu nozīmi demokrātiskā valsts iekārtā un veicinot viņu dalību tajās, un jānosaka likumā, ka partiju vēlēšanu sarakstā starp pirmajiem trim kandidātiem ir kandidāts vecumā līdz 25 gadiem;

4) jāizglīto jaunieši jautājumos par demokrātijas vērtību apdraudējumiem un iespējām pret tiem vērsties, kā arī sabiedrības integrācijas un komunikācijas veicināšanai jāstiprina sadarbība starp jauniešiem, pašvaldībām un valsts institūcijām, rīkojot debates un diskusijas par vēlēšanu nozīmi demokrātiskā sabiedrībā, par valsts un starptautisko iestāžu darbību un lēmumu pieņemšanas procesiem;

5) jāiekļauj izglītības procesā simulācijas spēles par demokrātisku procesu organizēšanu un vidusskolas līmenī jāizveido atsevišķs mācību priekšmets par politiku un tās vēsturi.

 

Saeimas priekšsēdētājs                                                                     

E. Smiltēns

 

10. Jauniešu Saeima

Latvijas Republikas Saeimas namā

Rīgā 2023. gada 21. aprīlī

 

PIEŅEMTĀ DEKLARĀCIJA

 

 

_____________________________________________________________

 

 

DEKLARĀCIJA 

par izglītības nozīmi brīvības un valstiskās identitātes aizsargāšanā

 

Jauniešu Saeima nolemj, ka:

1) jāstiprina jauniešu atbildība par valstiskās identitātes veidošanu, apzināšanos, saglabāšanu un uzturēšanu brīvas Latvijas nākotnei;

2) jāattīsta jauniešos kritiskā domāšana, kas palīdz nepakļauties dezinformācijai, pieņemt pārdomātus lēmumus un risināt problēmas;

3) jāstiprina skolas un ģimenes loma patriotisma un valstiskuma apziņas veidošanā;

4) jāveicina un jāattīsta jaunsargu un zemessargu kustība, aicinot tajā iesaistīties pēc iespējas vairāk jauniešu, lai viņi apgūtu patriotismā balstītas mācības un pilnveidotu valsts aizsardzībai nepieciešamās prasmes un iemaņas;

5) jāveicina latviešu valodas lietojums, lai nodrošinātu ilgāku tās pastāvēšanu, palielinātu tās nozīmi mūsdienu pasaulē un novērstu svešvalodu prioritizēšanu;

6) jāstiprina valstiskās identitātes noturība ģeopolitisko izaicinājumu apstākļos;

7) mācību iestādēs jāizglīto jaunieši par Latvijas vēsturi, kā arī demokrātijas un pilsoniskā aktīvisma svarīgumu.

 

Saeimas priekšsēdētājs                                                                     

E. Smiltēns

 

10. Jauniešu Saeima

Latvijas Republikas Saeimas namā

Rīgā 2023. gada 21. aprīlī

 

PIEŅEMTĀ DEKLARĀCIJA