Datu apstrāde

Personu datu apstrāde Latvijas Republikas Saeimā un tās struktūrvienībās

Latvijas Republikas Saeima (turpmāk – Saeima), ievērojot Latvijas Republikas Satversmes, Vispārīgās datu aizsardzības regulas, Fizisko personu datu apstrādes likuma un citu normatīvo aktu prasības attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību, apstrādā tādus personas datus, kas nepieciešami Saeimas funkciju izpildei un Saeimas darbības nodrošināšanai.

Plašāka informācija par Saeimā veikto personu datu apstrādi ir atspoguļota Saeimas Administrācijas ģenerālsekretāra rīkojumā Personu datu apstrāde Latvijas Republikas Saeimā un tās struktūrvienībās. 

Kas ir personas datu apstrādes pārzinis Saeimā un kā iespējams sazināties?

Personas datu pārzinis ir Latvijas Republikas Saeima, nodokļu maksātāja kods: LV 90000028300, Jēkaba ielā 11, Rīgā, LV-1811, tālrunis: 67087321, e-pasts: saeima@saeima.lv.

Saeimā ir iecelts datu aizsardzības speciālists, kas organizē, kontrolē un uzrauga Saeimas kā pārziņa veiktās personu datu apstrādes atbilstību Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datuaizsardziba@saeima.lv.

 

Datu subjekta tiesības

Personai, iesniedzot Saeimai rakstveidā noformētu pieprasījumu (iesniegumu), ir tiesības:

 - saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju par savu personas datu apstrādi Saeimā,

 - pieprasīt Saeimai piekļuvi saviem personas datiem, tos papildināt, labot, dzēst vai ierobežot to apstrādi,

 - atsevišķos gadījumos iebilst pret savu personas datu apstrādi,

 - uz savu personas datu pārnesamību un piekrišanas atsaukšanu, ja tāda tika sniegta,

 - Saeimā vērsties ar sūdzību par savu personas datu apstrādi, ja uzskata, ka personas tiesības un intereses ir pārkāptas.

 

Vēršam uzmanību, ka personas tiesības var tikt ierobežotas normatīvajos aktos noteiktos gadījumos.

Persona, īstenojot savas tiesības un ievērojot Iesniegumu likuma 3.pantā noteikto, kā arī norādot, ka tas ir datu subjekta pieprasījums, var vērsties Saeimā šādos veidos:

- klātienē Rīgā, Jēkaba ielā 11, personīgi iesniedzot iesniegumu un tā iesniegšanas brīdī, uzrādot personu apliecinošu dokumentu,

- elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu un sūtot uz Saeimas e-pasta adresi saeima@saeima.lv vai datuaizsardziba@saeima.lv,

- nosūtot iesniegumu pasta sūtījuma veidā uz adresi Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811,

- nosūtot iesniegumu, autorizējoties portālā www.latvija.lv.

 

Persona savas tiesības var īstenot tikai, ja ir identificēta. Ja pieprasījums iesūtīts pasta sūtījuma veidā, tad atbilde uz to tiks nosūtīta ierakstītas vēstules veidā, lai nodrošinātu, ka pieprasījuma iesniedzējs saņemot atbildes vēstuli, tiek identificēts.

Ja personai ir jautājumi vai iebildumi saistībā ar Saeimas kā pārziņa veikto personas datu apstrādi, aicinām personu sākotnēji vērsties pie Saeimas datu aizsardzības speciālista. Savukārt, ja persona uzskata, ka Saeimas veiktā datu apstrāde pārkāpj personas tiesības un intereses, personai ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv).

 

Sīkdatņu politika

Rakstīt Saeimas datu aizsardzības speciālistam