Jauniešu Saeimas nolikums

 

11. Jauniešu Saeimas nolikums

I. Vispārīgie noteikumi


1. Jauniešu Saeima ir projekts, kura ietvaros 100 jauniešiem tiek dota iespēja 2024. gada 26. aprīlī kļūt par 11. Jauniešu Saeimas deputātiem. Jaunietis kandidē ar savu ideju un caur savu pieredzi iegūst izpratni par parlamenta darbu un likumdošanas procesu.

2. Projekta “Jauniešu Saeima” rīkotājs ir Latvijas Republikas Saeima (turpmāk – Organizators).

3. Jauniešu Saeima sanāk reizi gadā Latvijas Republikas Saeimā Rīgā. Projekta norises laiks ir viena diena.

4. Jauniešu Saeimas darba valoda ir latviešu valoda.

5. Jauniešu Saeimas vēlēšanu nodrošināšanai ir izveidota vēlēšanu platforma – tīmekļvietne www.jauniesusaeima.lv (turpmāk – Tīmekļvietne), kur notiek Jauniešu Saeimas deputātu kandidātu (turpmāk – Kandidāts) reģistrācija un balsošana par viņu idejām.

6. Tīmekļvietnes administrators ir Organizators.

7. Lai kļūtu par Kandidātu, jaunietis reģistrē savu profilu Tīmekļvietnē atbilstoši šā nolikuma (turpmāk – Nolikums) III nodaļā norādītajai kārtībai. Reģistrējot savu profilu, jaunietis apliecina, ka ir iepazinies ar Nolikumu, apņemas ievērot tajā izvirzītās prasības un noteikumus, kā arī piekrīt savu personas datu apstrādei.

8. Jaunietim, kurš vēl nav pilngadīgs (nav sasniedzis 18 gadu vecumu), ir pienākums vismaz vienu no vecākiem vai aizbildni informēt par savu dalību Jauniešu Saeimā, kā arī iepazīstināt ar Nolikumu. Lai nepilngadīgā Kandidāta profils tiktu publicēts Tīmekļvietnē, ir jāiesniedz Organizatoram vecāka vai aizbildņa parakstīts apliecinājums par piekrišanu jaunieša dalībai Jauniešu Saeimā (sk. Pielikumu). Apliecinājumu vecāks vai aizbildnis var iesniegt:

   8.1. elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz Saeimas e-adresi 90000028300 vai e-pasta adresi info@jauniesusaeima.lv;

   8.2. personīgi Saeimas Apmeklētāju un informācijas centrā (adrese: Jēkaba iela 16, Rīga, ieeja no Trokšņu ielas), uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase vai identifikācijas karte);

   8.3. nosūtot pa pastu (adrese: Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811).

9. Vecākam vai aizbildnim ir tiesības, nekaitējot bērna tiesībām un nodrošinot to īstenošanu, jebkurā brīdī pieprasīt, lai tiek pārtraukta nepilngadīgā jaunieša dalība Jauniešu Saeimas vēlēšanās vai Jauniešu Saeimā un ar to saistītā personas datu apstrāde.

10. Nolikumā neregulētus jautājumus risina atbilstoši normatīvajiem aktiem, Organizatora lēmumiem un tiesību principiem.

11. Organizators patur tiesības bez brīdinājuma izdzēst Kandidāta/deputāta profilu un/vai liegt dalību Jauniešu Saeimā, ja Kandidāts/deputāts apzināti traucē vai ir traucējis Jauniešu Saeimas sekmīgai norisei, pārkāpis šā Nolikuma noteikumus vai normatīvos aktus par fiziskās personas datu apstrādi vai kiberdrošību, apzināti reģistrējis vairākus profilus, savā profilā norādījis vai ievietojis nepatiesu, nepieklājīga satura, destruktīvu vai pretlikumīgu informāciju (tekstu vai vizuālos materiālus), kā arī informāciju, kas ir pretrunā ar vispārpieņemtajām morāles un ētikas normām.

 

II. Vēlēšanu apgabali

12. Jauniešu Saeimas vēlēšanām Latvija sadalāma piecos vēlēšanu apgabalos – Rīga, Vidzeme, Latgale, Kurzeme un Zemgale.

13. Rīgas vēlēšanu apgabalā ietilpst Rīgas valstspilsēta un ārvalstis.

14. Vidzemes vēlēšanu apgabalā ietilpst Ādažu, Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Ķekavas, Limbažu, Madonas, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu, Siguldas, Smiltenes, Valkas, Valmieras un Varakļānu novadi un Jūrmalas valstspilsēta.

15. Latgales vēlēšanu apgabalā ietilpst Augšdaugavas, Balvu, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu un Rēzeknes novadi, Daugavpils valstspilsēta un Rēzeknes valstspilsēta.

16. Kurzemes vēlēšanu apgabalā ietilpst Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu un Ventspils novadi, Liepājas valstspilsēta un Ventspils valstspilsēta.

17. Zemgales vēlēšanu apgabalā ietilpst Aizkraukles, Bauskas, Dobeles, Jelgavas, Jēkabpils un Tukuma novadi un Jelgavas valstspilsēta.

18. No katra vēlēšanu apgabala var kandidēt neierobežots skaits Kandidātu.

19. Deputātu mandātu (pilnvaru) sadalījums pa apgabaliem nosakāms, ņemot vērā Centrālās vēlēšanu komisijas noteikto vēlēšanu apgabalā ievēlējamo deputātu skaitu proporcionāli vēlēšanu apgabala vēlētāju skaitam Latvijas Republikas 14. Saeimas vēlēšanās. Jauniešu Saeimā iekļūst 35 Kandidāti ar lielāko saņemto balsu skaitu no Rīgas vēlēšanu apgabala, 25 – no Vidzemes, 14 – no Latgales, 14 – no Zemgales un 12 – no Kurzemes vēlēšanu apgabala.

III. Tiesības kandidēt

20. Tiesības kandidēt ir ikvienam Latvijā un ārpus Latvijas dzīvojošam jaunietim, kas līdz 2024. gada 26. aprīlim (ieskaitot) sasniedzis vismaz 15 gadu vecumu, bet nav vecāks par 20 gadiem. Jaunieši, kas vēl nav pilngadīgi, iesniedz Organizatoram vecāka vai aizbildņa parakstītu apliecinājumu jaunieša dalībai Jauniešu Saeimā atbilstoši Nolikuma 8. punktam (sk. Pielikumu).

21. Kandidātu reģistrācija notiek Tīmekļvietnē, izmantojot portālu e-klase.lv un facebook.com autentifikācijas rīkus (lietotājvārdu un paroli).

22. Katrs Kandidāts kandidē individuāli, reģistrējot ideju, ko vēlas pārstāvēt Jauniešu Saeimā. Jauniešu Saeimas ideju tēmas izstrādā Organizators sadarbībā ar projekta “Jauniešu Saeima” vēstnešiem, par pamatu ņemot sabiedrībai un īpaši jauniešiem aktuālus tematus.

23. Kandidāts, reģistrējot profilu Tīmekļvietnē, norāda šādu informāciju: Kandidāta vārds, uzvārds, pārstāvētais vēlēšanu apgabals, administratīvā teritorija un apdzīvotā vieta, izglītības iestāde (ja mācās), nodarbošanās, dzimšanas datums, tālruņa numurs un e‑pasta adrese.

24. Kandidāts savu kandidatūru Jauniešu Saeimas vēlēšanās var atsaukt, izdzēšot savu profilu no Tīmekļvietnes. Tādā gadījumā Kandidāta dati Tīmekļvietnē tiek dzēsti divu darba dienu laikā.

IV. Tiesības vēlēt

25. Tiesības vēlēt ir visiem, kuriem ir izveidots konts  e-klase.lv vai facebook.com  portālā. Balsošana notiek, izmantojot portālu autentifikācijas rīkus (lietotājvārdu un paroli).

V. Vēlēšanu kārtība

26. Kandidāti var reģistrēties Tīmekļvietnē no 2024. gada 26. februāra pulksten 10.00 līdz 2024. gada 28. martam pulksten 10.00. Organizators Kandidāta profilu un tajā ievietoto ideju publicē Tīmekļvietnē tikai pēc tam, kad profils ir pārbaudīts un, ja jaunietis vēl nav pilngadīgs, ir saņemts viņa vecāka vai aizbildņa apliecinājums (sk. Pielikumu).

27. Vēlētāji ar Kandidātu idejām var iepazīties Tīmekļvietnē.

28. Jauniešu Saeimas vēlēšanas un balsošana par Kandidātu iesniegtajām idejām notiek no 2024. gada 4. marta pulksten 10.00 līdz 2024. gada 28. martam pulksten 10.00.

29. Balsošana ir aizklāta. Katra vēlētāja balsojums ir redzams viņam pašam, autorizējoties Tīmekļvietnē. Kopējais par katru Kandidātu nodoto balsu skaits ir publiski redzams – atspoguļots Tīmekļvietnē.

30. Vēlēšanu laikā Kandidāti paši var rīkot vēlēšanu kampaņu (piemēram, sociālajos tīklos, savā izglītības iestādē, jaunatnes organizācijā, pašvaldībā), ievērojot normatīvos aktus un vispārpieņemtās morāles un ētikas normas.

31. Katrs vēlētājs, kas identificēts ar kādu no Nolikuma 25. punktā minētajiem autentifikācijas rīkiem, var nodot vienu balsi par paša izraudzītu Kandidātu, turklāt savu izvēli vēlēšanu laikā var mainīt, pārceļot savu balsi no viena Kandidāta pie cita. Balss tiks piešķirta tam Kandidātam, pie kura idejas tā būs fiksēta 2024. gada 28. martā pulksten 10.00.

32. Vēlētājam ir tiesības balsot par Kandidātu no jebkura vēlēšanu apgabala.

33. Ja tiek konstatēts, ka balsojums par Kandidāta ideju iegūts negodīgi, tad negodīgi iegūtās balsis tiek anulētas un dzēstas.

34. Sūdzības par vēlēšanu norisi Kandidāti un vēlētāji iesniedz Organizatoram, izmantojot e-pasta adresi info@jauniesusaeima.lv. Sūdzības izskata Organizators.

VI. Vēlēšanu rezultāti

35. Jauniešu Saeima sastāv no 100 deputātiem, kurus izraugās, ņemot vērā balsošanas rezultātus vēlēšanu apgabalos.

36. Galīgos vēlēšanu rezultātus publicē Tīmekļvietnē nekavējoties pēc to noteikšanas, bet ne vēlāk kā 2024. gada 4. aprīlī. Tāpat Tīmekļvietnē publicē aktuālās vēlēšanu rezultātu izmaiņas, kas var rasties saskaņā ar Nolikumu.

37. Ja vairāki Kandidāti no viena vēlēšanu apgabala saņēmuši vienādu balsu skaitu, Jauniešu Saeimā iekļūst tas Kandidāts, kurš vēlēšanām reģistrējies agrāk.

38. Ievēlētie Kandidāti pēc Organizatora pieprasījuma līdz 2024. gada 14. aprīlim apstiprina savu dalību 11. Jauniešu Saeimā, nosūtot uz e-pasta adresi info@jauniesusaeima.lv apstiprinājumu par dalību un norādot savu personas kodu, kas nepieciešams identifikācijai, lai iekļūtu Saeimas ēkās projekta norises laikā.

39. Ja Jauniešu Saeimā ievēlēts Kandidāts atteicies piedalīties vai Organizators tam liedzis piedalīties Jauniešu Saeimā saskaņā ar Nolikumu, viņa vietā stājas nākamais no tā paša vēlēšanu apgabala kandidējušais jaunietis ar nākamo lielāko balsu skaitu.

40. Ja kādā vēlēšanu apgabalā reģistrējas mazāk Kandidātu par tajā pieejamo mandātu skaitu, tad Jauniešu Saeimā iekļūst Kandidāti no citiem vēlēšanu apgabaliem ar nākamo lielāko balsu skaitu.

VII. Jauniešu Saeimas struktūra

41. Jauniešu Saeimas sastāvā ir 100 Jauniešu Saeimas deputāti, tostarp Jauniešu Saeimas Prezidija locekļi un komisiju līdzpriekšsēdētāji, kas izraudzīti no 100 deputātu vidus, ņemot vērā vēlēšanās iegūto balsu skaitu.

42. Jauniešu Saeimas deputāta pilnvaras iegūst Kandidāts, kurš izpildījis visas Nolikuma prasības.

43. Jauniešu Saeimas Prezidiju veido četri vēlēšanās visvairāk balsu ieguvušie Jauniešu Saeimas deputāti.

44. Jauniešu Saeimas komisiju līdzpriekšsēdētāji ir četri Jauniešu Saeimas deputāti, kuri pēc vēlēšanās iegūto balsu skaita ierindojas otrajā vietā.

45. Jauniešu Saeimas balsu skaitītāji ir četri Jauniešu Saeimas deputāti, kuri pēc vēlēšanās iegūto balsu skaita ierindojas trešajā vietā.

56. Jauniešu Saeimas deputāti darbojas četrās komisijās. Lai noteiktu, kurā komisijā katrs Jauniešu Saeimas deputāts darbosies, ņem vērā attiecīgā Kandidāta norādi uz prioritāri izraudzīto komisiju un vēlēšanās iegūto balsu skaitu. Tas nozīmē, ka Jauniešu Saeimas vēlēšanās iegūtais balsu skaits, kas nepieciešams, lai kļūtu par Jauniešu Saeimas deputātu, vēl negarantē to, ka deputāts kļūs par tās Jauniešu Saeimas komisijas locekli, kurai viņš iesniedzis ideju.

VIII. Jauniešu Saeimas darba kārtība un pasākuma norise

46. Darbība Jauniešu Saeimā ir pietuvināta reālajam Saeimas darbam – likumu izstrādes procesam Saeimas komisijās un parlamenta sēdēs.

47. Jaunievēlētā 11. Jauniešu Saeima sanāk 2024. gada 26. aprīlī Latvijas Republikas Saeimas namā Rīgā.

48. Jauniešu Saeimas deputāti ievēro tās pašas ētikas normas, ko ievēro Saeimas deputāti. Tās noteiktas Saeimas deputātu ētikas kodeksā, ar kuru var iepazīties Saeimas tīmekļvietnē.

49. Jauniešu Saeimas deputāti ievēro Saeimas iekšējās kārtības noteikumus un Organizatora norādījumus.

50. Jauniešu Saeimas sēdes atklāj un vada Saeimas priekšsēdētājs (turpmāk – Sēdes vadītājs).

51. Jauniešu Saeimas pirmā sēde notiek saskaņā ar darba kārtību, kas tiek izsniegta Jauniešu Saeimas deputātiem, reģistrējoties 2024. gada 26. aprīlī. Darba kārtība nav grozāma.

52. Sēdes vadītājs aicina Jauniešu Saeimas Prezidija locekļus ieņemt vietu Sēžu zāles Prezidija sektorā un veikt tiem uzticētos pienākumus.

53. Sēdes vadītājs nosauc 11. Jauniešu Saeimas deputātus.

54. Noslēdzot Jauniešu Saeimas pirmo sēdi, Sēdes vadītājs aicina Jauniešu Saeimas deputātus doties uz komisiju telpām, lai piedalītos komisiju sēdēs, un sasauc Jauniešu Saeimas Prezidija sēdi, kura notiek pēc komisiju sēdēm.

55. Jauniešu Saeimas deputātu darbu komisijās vada attiecīgo Saeimas komisiju priekšsēdētāji vai to deleģēti pārstāvji – attiecīgo Saeimas komisiju deputāti –, kā arī izvirzītie komisiju līdzpriekšsēdētāji – referenti (turpmāk – Referents).

56. Jauniešu Saeimas vēlēšanām iesniegtās idejas tiek izskatītas attiecīgajās komisijās, lai sagatavotu Jauniešu Saeimas lēmuma projektu “Par komisijā atbalstīto ideju iekļaušanu 11. Jauniešu Saeimas deklarācijā” (turpmāk – Lēmuma projekts). Idejas komisijā tiek izskatītas atbilstoši Jauniešu Saeimas vēlēšanās iegūtajam balsu skaitam (dilstošā secībā).

57. Ja komisijai izskatīšanai nav iesniegtas idejas, komisija tās izstrādā sēdes laikā. Tāpat komisijas sēdes laikā Jauniešu Saeimas deputātiem iespējams ierosināt komisijai sagatavot un iekļaut Lēmuma projektā alternatīvu ideju.

58. Lēmuma projektā tiek iekļautas ne vairāk kā piecas komisijas sēdē atbalstītās idejas.

59. Jauniešu Saeimas otrajā sēdē izskata katras Jauniešu Saeimas komisijas sagatavoto Lēmuma projektu otrajā – galīgajā – lasījumā.

60. Katras atbildīgās komisijas Referents ziņo par komisijas Lēmuma projektā iekļautajām idejām. Pēc tam uzsākamas debates par katru ideju atsevišķi. Debatēs runātāji izsakās pieteikšanās secībā. Runas laiks katram – ne vairāk kā trīs minūtes, taču Sēdes vadītājs var runas laiku saīsināt, par to iepriekš informējot Jauniešu Saeimas deputātus.

61. Par katras idejas apstiprināšanu notiek atsevišķs balsojums. Ja ideja netiek atbalstīta, tā uzskatāma par izslēgtu no Jauniešu Saeimas Lēmuma projekta.

62. Pēc visu komisijās atbalstīto ideju izskatīšanas notiek atsevišķs balsojums par lēmuma “Par komisijā atbalstīto ideju iekļaušanu 11. Jauniešu Saeimas deklarācijā” pieņemšanu otrajā – galīgajā – lasījumā.

63. Jauniešu Saeimas komisiju Lēmuma projektos iekļautās idejas tiek apkopotas vienā dokumentā un pēc pasākuma tiek izveidota 11. Jauniešu Saeimas deklarācija.

64. Pieņemtā deklarācija tiek publicēta Tīmekļvietnē, kā arī tiek nodota visām 14. Saeimas komisijām un frakcijām, lai 14. Saeimas deputāti varētu iepazīties ar deklarācijas saturu un apsvērt iespēju tajā paustās idejas aktualizēt Saeimas darbā.

65. Jauniešu Saeimā pieņemtajai deklarācijai ir rekomendējošs raksturs.

66. Jauniešu Saeimā pieņemtā deklarācija vēlāk tiks apspriesta arī Nolikuma 83. punktā minētajā sanāksmē.

IX. Personas datu apstrāde

67. 11. Jauniešu Saeimas dalībnieku personas datu pārzinis ir Latvijas Republikas Saeima, nodokļu maksātāja kods Nr. 90000028300, adrese – Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811; tālrunis: 67087321; e-pasta adrese:  info@saeima.lv; e-adrese 90000028300.

68. Datu apstrādes mērķis ir projekta “Jauniešu Saeima” īstenošana, nodrošinot jauniešiem iespēju kandidēt 11. Jauniešu Saeimas vēlēšanās un piedalīties tās darbā, kā arī vēlētājiem piedalīties balsošanā par sev vēlamo Kandidātu. Dalība projektā ir brīvprātīga.

69. Par Kandidātiem Tīmekļvietnes sadaļā “Publiskā informācija” sniegtā informācija (vārds, uzvārds, pārstāvētais vēlēšanu apgabals, administratīvā teritorija, apdzīvotā vieta, nodarbošanās un izglītības iestāde, ja Kandidāts mācās) ir pieejama visiem Tīmekļvietnes lietotājiem.

70. Tīmekļvietnes sadaļā “Publiskā informācija” sniegto personas datu apstrādes mērķis ir nodrošināt jaunietim iespēju reģistrēt savu ideju un piedalīties 11. Jauniešu Saeimas vēlēšanās.

71. Par Kandidātiem Tīmekļvietnes sadaļā “Privātā informācija” sniegtā informācija (dzimšanas datums, vecums, tālruņa numurs un e-pasta adrese) ir pieejama tikai personas datu pārziņa – Saeimas – pilnvarotiem darbiniekiem.

72. Personas dati, kas sniegti Tīmekļvietnes sadaļā “Privātā informācija”, tiek apstrādāti šādiem mērķiem:

   72.1. tālruņa numurs un e-pasta adrese – lai nepieciešamības gadījumā sazinātos ar Kandidātu;

   72.2. dzimšanas datums, vecums – lai pārliecinātos par Kandidāta vecuma atbilstību Nolikumam;

   72.3. izglītības iestāde – statistikas nolūkā.

73. Informācija par vēlētājiem (Nolikuma 25. punktā minētais autentifikācijas rīks, ar kuru vēlētājs balsoja, un tajā norādītais vārds, uzvārds) ir pieejama tikai personas datu pārzinim. Katra vēlētāja balsojums ir redzams viņam pašam, autorizējoties ar Nolikuma 25. punktā minēto balsošanai izmantoto autentifikācijas rīku. Tīmekļvietnē publiski redzams tikai kopējais par katru Kandidātu nodoto balsu skaits. Vēlētāja dati publiski nav pieejami.

74. Jauniešu Saeimā ievēlēto jauniešu identitāte, ievērojot normatīvos aktus, tiek pārbaudīta pirms 2024. gada 26. aprīļa, kad sapulcējas 11. Jauniešu Saeima. Šīs pārbaudes ietvaros Kandidāts tiek lūgts elektroniski iesniegt arī savu personas kodu, nosūtot to uz e‑pasta adresi  info@jauniesusaeima.lv.

75. Jauniešu Saeimā ievēlēto jauniešu personas kodu apstrādes mērķis ir identificēt personas, lai noformētu caurlaidi un nodrošinātu iekļūšanu Saeimas ēkās projekta norises laikā.

76. 11. Jauniešu Saeima būs publisks pasākums, tā norise tiks fotografēta, filmēta un tiks veikta pasākuma tiešraide.

77. Jauniešu Saeimas laikā radīto foto un video materiālu apstrādes mērķis ir atspoguļot pasākuma norisi, lai informētu sabiedrību par Jauniešu Saeimas darbību un nodrošinātu iespēju sekot tās aktualitātēm. Fotogrāfijas un video tiks publicēti Saeimas tīmekļvietnē www.saeima.lv un Jauniešu Saeimas tīmekļvietnē www.jauniesusaeima.lv, kā arī Saeimas un Jauniešu Saeimas sociālo tīklu kontos www.flickr.com/saeima, www.instagram.com/jekaba11, www.facebook.com/Jekaba11/, https://x.com/Jekaba11, www.youtube.com/SaeimaSAB, www.facebook.com/projektsjauniesusaeima, https://x.com/JauniesuSaeima, www.youtube.com/JauniesuSaeima un www.flickr.com/photos/jauniesusaeima.

78. Personas datu apstrādes ilgums:

   78.1. informācija par Kandidātiem, kas sniegta Tīmekļvietnes sadaļā “Publiskā informācija”, kā arī informācija par vēlētājiem (pieejama tikai personas datu pārzinim) – tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai tiktu saglabāta vēsturiskā informācija par pasākumu un tā dalībniekiem;

   78.2. Kandidāta tālruņa numurs, e-pasta adrese un informācija par dzimšanas datumu un vecumu – divus mēnešus pēc pasākuma;

   78.3. Jauniešu Saeimā ievēlēto jauniešu personas kodi – saskaņā ar Saeimas lietu nomenklatūru.

79. Saeima personas datus bez attiecīgās personas piekrišanas neizpauž trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos noteiktus gadījumus, kad tas nepieciešams.

80. Kandidātam ir tiesības pieprasīt savu datu apstrādes pārtraukšanu un dzēšanu. Šādā gadījumā viņam tiek liegta iespēja kandidēt 11. Jauniešu Saeimas vēlēšanās un piedalīties tās darbā.

81. Kandidātam vai nepilngadīgā Kandidāta likumiskajam pārstāvim normatīvajos aktos noteiktos gadījumos ir tiesības saņemt informāciju par to, vai Saeima apstrādā konkrētā Kandidāta datus, un, ja šie dati tiek apstrādāti, – arī tiesības piekļūt tiem. Ja Kandidāts vai nepilngadīgā Kandidāta likumiskais pārstāvis konstatē, ka Saeimas rīcībā esošie konkrētā Kandidāta dati nav pilnīgi vai ir nepareizi, viņam ir tiesības pieprasīt šo datu labošanu. Ja ir jautājumi vai iebildumi attiecībā uz Saeimas veikto personas datu apstrādi, aicinām vērsties pie Saeimas datu aizsardzības speciālista, rakstot uz e-pasta adresi datuaizsardziba@saeima.lv.

82. Kandidātam vai nepilngadīgā Kandidāta likumiskajam pārstāvim, kas uzskata, ka konkrētā Kandidāta dati Saeimā tiek apstrādāti neatbilstoši normatīvo aktu prasībām, ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā  – tīmekļvietne: www.dvi.gov.lv, adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, tālrunis: 67223131, e-pasta adrese: info@dvi.gov.lv.

 

X. Nobeiguma noteikumi

83. Pēc 2024. gada 26. aprīļa pasākuma Organizators izziņo dienu, kad notiks 11. Jauniešu Saeimas projektā iesaistīto komisiju sanāksme, kurā piedalīsies Jauniešu Saeimas Prezidija locekļi, komisiju līdzpriekšsēdētāji, titula “Nākotnes politiķis” ieguvēji, kas kopā ar likumdevēja un izpildvaras pārstāvjiem diskutēs par pieņemto deklarāciju un tajā pausto ideju īstenošanas iespējām.

84. Citi Jauniešu Saeimas deputātu individuālie vai kolektīvie pasākumi, kas veikti pēc projekta “Jauniešu Saeima” pasākuma dienas – 2024. gada 26. aprīļa –, nav uzskatāmi par projekta “Jauniešu Saeima” sastāvdaļu.

Pielikumi