Jauniešu Saeimas nolikums

 

10. Jauniešu Saeimas nolikums

I. Vispārīgie noteikumi


1. Jauniešu Saeima ir projekts, kura ietvaros 100 jauniešiem tiek dota iespēja 2023. gada 21. aprīlī kļūt par
10. Jauniešu Saeimas deputātiem. Jaunietis kandidē ar savu ideju un caur savu pieredzi iegūst izpratni par parlamenta darbu un likumdošanas procesu.

2. Projekta “Jauniešu Saeima” rīkotājs ir Latvijas Republikas Saeima (turpmāk – Organizators).

3. Jauniešu Saeima sanāk reizi gadā Latvijas Republikas Saeimā Rīgā. Projekta norises laiks ir viena diena.

4. Jauniešu Saeimas darba valoda ir latviešu valoda.

5. Jauniešu Saeimas deputātu individuālas vai kolektīvas aktivitātes, kas veiktas pēc projekta “Jauniešu Saeima” pasākuma dienas – 2023. gada 21. aprīļa –, nav uzskatāmas par projekta “Jauniešu Saeima” sastāvdaļu.

6. Jauniešu Saeimas vēlēšanu nodrošināšanai ir izveidota vēlēšanu platforma – tīmekļvietne www.jauniesusaeima.lv (turpmāk – Tīmekļvietne), kur notiek Jauniešu Saeimas deputātu kandidātu (turpmāk – Kandidāts) reģistrācija un balsošana par viņu idejām.

7. Tīmekļvietnes administrators ir Organizators.

8. Lai kļūtu par Kandidātu, jaunietis reģistrē savu profilu Tīmekļvietnē atbilstoši šā nolikuma (turpmāk – Nolikums) III nodaļā norādītajai kārtībai. Reģistrējot savu profilu, jaunietis apliecina, ka ir iepazinies ar Nolikumu, apņemas ievērot tajā izvirzītās prasības un noteikumus, kā arī piekrīt savu personas datu apstrādei.

9. Jaunietim, kurš vēl nav pilngadīgs (nav sasniedzis 18 gadu vecumu), ir pienākums vismaz vienu no vecākiem vai aizbildni informēt par savu dalību Jauniešu Saeimā, kā arī iepazīstināt ar Nolikumu. Lai nepilngadīgā Kandidāta profils tiktu publicēts Tīmekļvietnē, ir jāiesniedz Organizatoram vecāka vai aizbildņa parakstīts apliecinājums par piekrišanu jaunieša dalībai Jauniešu Saeimā (sk. 1. pielikumu). Apliecinājumu vecāks vai aizbildnis var iesniegt:

   9.1. elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz Saeimas e-adresi 90000028300 vai e-pasta adresi info@jauniesusaeima.lv;

   9.2. personīgi Saeimas Apmeklētāju un informācijas centrā (adrese: Jēkaba iela 16, Rīga, ieeja no Trokšņu ielas), uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase vai identifikācijas karte);

   9.3. nosūtot pa pastu (adrese: Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811).

10. Vecākam vai aizbildnim ir tiesības, nekaitējot bērna tiesībām un nodrošinot to īstenošanu, jebkurā brīdī pieprasīt, lai tiek pārtraukta nepilngadīgā jaunieša dalība Jauniešu Saeimas vēlēšanās vai Jauniešu Saeimā un ar to saistītā personas datu apstrāde.

11. Nolikumā neregulētus jautājumus risina atbilstoši normatīvajiem aktiem, Organizatora lēmumiem un tiesību principiem.

12. Organizators patur sev tiesības bez brīdinājuma izdzēst Kandidāta profilu, ja tajā pārkāpti Nolikuma noteikumi vai to nosaka normatīvie akti par fiziskās personas datu apstrādi.

 

II. Vēlēšanu apgabali

13. Jauniešu Saeimas vēlēšanām Latvija sadalāma piecos vēlēšanu apgabalos – Rīga, Vidzeme, Latgale, Kurzeme un Zemgale.

14. Rīgas vēlēšanu apgabalā ietilpst Rīgas valstspilsēta un ārvalstis.

15. Vidzemes vēlēšanu apgabalā ietilpst Ādažu, Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Ķekavas, Limbažu, Madonas, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu, Siguldas, Smiltenes, Valkas, Valmieras un Varakļānu novadi un Jūrmalas valstspilsēta.

16. Latgales vēlēšanu apgabalā ietilpst Augšdaugavas, Balvu, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu un Rēzeknes novadi, Daugavpils valstspilsēta un Rēzeknes valstspilsēta.

17. Kurzemes vēlēšanu apgabalā ietilpst Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu un Ventspils novadi, Liepājas valstspilsēta un Ventspils valstspilsēta.

18. Zemgales vēlēšanu apgabalā ietilpst Aizkraukles, Bauskas, Dobeles, Jelgavas, Jēkabpils un Tukuma novadi un Jelgavas valstspilsēta.

19. No katra vēlēšanu apgabala var kandidēt neierobežots skaits Kandidātu.

20. Deputātu mandātu (pilnvaru) sadalījums pa apgabaliem nosakāms, ņemot vērā Centrālās vēlēšanu komisijas noteikto vēlēšanu apgabalā ievēlējamo deputātu skaitu proporcionāli vēlēšanu apgabala vēlētāju skaitam Latvijas Republikas 14. Saeimas vēlēšanās. Jauniešu Saeimā iekļūst 35 Kandidāti ar lielāko saņemto balsu skaitu no Rīgas vēlēšanu apgabala, 25 – no Vidzemes, 14 – no Latgales, 14 – no Zemgales un 12 – no Kurzemes vēlēšanu apgabala.

III. Tiesības kandidēt

21. Tiesības kandidēt ir ikvienam Latvijā un ārpus Latvijas dzīvojošam jaunietim, kas līdz 2023. gada 21. aprīlim (ieskaitot) sasniedzis vismaz 15 gadu vecumu, bet nav vecāks par 20 gadiem (ieskaitot). Jaunieši, kas vēl nav pilngadīgi, iesniedz Organizatoram vecāka vai aizbildņa parakstītu apliecinājumu jaunieša dalībai Jauniešu Saeimā atbilstoši Nolikuma 9. punktam (sk. 1. pielikumu).

22. Kandidātu reģistrācija notiek Tīmekļvietnē, izmantojot sociālā tīkla www.facebook.com pasi (lietotājvārds un parole).

23. Katrs Kandidāts kandidē individuāli, reģistrējot ideju, ko vēlas pārstāvēt Jauniešu Saeimā. Turklāt Kandidāts var iesniegt vienu priekšlikumu vienam no 10. Jauniešu Saeimas deklarāciju projektiem, kas formulēts atbilstoši vadlīnijām (sk. 2. pielikumu). Deklarāciju projektus izstrādā Organizators sadarbībā ar projekta “Jauniešu Saeima” vēstnešiem, par pamatu ņemot sabiedrībai un īpaši jauniešiem aktuālus tematus.

24. Kandidāts, reģistrējot savu profilu Tīmekļvietnē, norāda šādu informāciju: Kandidāta vārds, uzvārds, pārstāvētais vēlēšanu apgabals, administratīvā teritorija un apdzīvotā vieta, nodarbošanās, izglītības iestāde (ja mācās), dzimšanas datums, tālruņa numurs un e-pasta adrese.

25. Kandidātiem ir aizliegts savā Tīmekļvietnes profilā norādīt nepatiesu informāciju, ievietot nepieklājīga satura tekstu vai vizuālos materiālus, kā arī materiālus, kas aicina uz destruktīvu uzvedību, vai informāciju, kas ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem vai vispārpieņemtajām morāles un ētikas normām. Šāda pārkāpuma gadījumā jaunieša profils var tikt dzēsts un jaunietim var tikt liegta dalība Jauniešu Saeimā.

26. Kandidāts savu kandidatūru Jauniešu Saeimas vēlēšanās var atsaukt, izdzēšot savu profilu no Tīmekļvietnes. Tādā gadījumā Kandidāta dati Tīmekļvietnē tiek dzēsti divu darba dienu laikā.

IV. Tiesības vēlēt

27. Tiesības vēlēt ir visiem, kuri reģistrējušies sociālajā tīklā www.facebook.com. Balsošana notiek, izmantojot sociālā tīkla www.facebook.com pasi (lietotājvārds un parole).

V. Vēlēšanu kārtība

28. Kandidāti var reģistrēties Tīmekļvietnē no 2023. gada 20. februāra pulksten 10.00 līdz 2023. gada 6. aprīlim pulksten 10.00. Organizators Kandidāta profilu un tajā ievietoto ideju publicē Tīmekļvietnē tikai pēc tam, kad profils ir pārbaudīts un, ja jaunietis vēl nav pilngadīgs, ir saņemts viņa vecāka vai aizbildņa apliecinājums (sk. 1. pielikumu).

29. Vēlētāji ar Kandidātu idejām var iepazīties Tīmekļvietnē.

30. Jauniešu Saeimas vēlēšanas un balsošana par Kandidātu iesniegtajām idejām notiek no 2023. gada 27. februāra pulksten 10.00 līdz 2023. gada 6. aprīlim pulksten 10.00.

31. Balsošana ir aizklāta. Katra vēlētāja balsojums ir redzams viņam pašam, autorizējoties ar sociālā tīkla www.facebook.com pasi. Kopējais par katru Kandidātu nodoto balsu skaits ir publiski redzams – atspoguļots Tīmekļvietnē.

32. Vēlēšanu laikā Kandidāti paši var rīkot vēlēšanu kampaņu (piemēram, sociālajos tīklos, savā izglītības iestādē, jaunatnes organizācijā, pašvaldībā), ievērojot normatīvos aktus un vispārpieņemtās morāles un ētikas normas.

33. Katrs vēlētājs, kas identificēts pēc sociālā tīkla www.facebook.com pases, var nodot vienu balsi par paša izraudzīto Kandidātu, turklāt savu izvēli vēlēšanu laikā var mainīt, pārceļot savu balsi no viena Kandidāta pie cita. Balss tiks piešķirta tam Kandidātam, pie kura idejas tā būs fiksēta 2023. gada 6. aprīlim pulksten 10.00.

34. Vēlētājam ir tiesības balsot par Kandidātu no jebkura vēlēšanu apgabala.

35. Ja tiek konstatēts, ka Kandidāts vai vēlētājs pārkāpis Nolikuma prasības (piemēram, reģistrējies vēlēšanām un/vai balsojis ar viltus profilu, apzināti kaitējis Tīmekļvietnes drošībai u. tml.), viņam var tikt liegta dalība Jauniešu Saeimas vēlēšanās.

36. Ja tiek konstatēts, ka balsojums par Kandidāta ideju iegūts negodīgi, tad negodīgi iegūtās balsis tiek anulētas un dzēstas.

37. Sūdzības par vēlēšanu norisi Kandidāti un vēlētāji iesniedz Organizatoram, izmantojot e-pasta adresi info@jauniesusaeima.lv. Sūdzības izskata Organizators.

VI. Vēlēšanu rezultāti

38. Jauniešu Saeima sastāv no 100 deputātiem, kurus izraugās, ņemot vērā balsošanas rezultātus vēlēšanu apgabalos.

39. Galīgos vēlēšanu rezultātus publicē Tīmekļvietnē nekavējoties pēc to noteikšanas, bet ne vēlāk kā 2023. gada 12. aprīlī. Tāpat Tīmekļvietnē publicē aktuālās vēlēšanu rezultātu izmaiņas, kas var rasties saskaņā ar Nolikumu.

40. Ja vairāki Kandidāti no viena vēlēšanu apgabala saņēmuši vienādu balsu skaitu, Jauniešu Saeimā iekļūst tas Kandidāts, kurš vēlēšanām reģistrējies agrāk.

41. Ievēlētie Kandidāti pēc Organizatora pieprasījuma līdz 2023. gada 14. aprīlim apstiprina savu dalību 10. Jauniešu Saeimā, nosūtot uz e-pasta adresi info@jauniesusaeima.lv apstiprinājumu par dalību un, norādot savu personas kodu, kas nepieciešams identifikācijai, lai iekļūtu Saeimas ēkās projekta norises laikā.

42. Ja tiek konstatēts, ka Jauniešu Saeimā ievēlēts Kandidāts sniedzis nepatiesu informāciju vai ievēlēts, pārkāpjot Nolikuma prasības (piemēram, reģistrējies vēlēšanām ar viltus profilu, balsojumu par savu ideju ieguvis negodīgi, apzināti kaitējis Tīmekļvietnes drošībai u. tml.), viņam var tikt liegta dalība Jauniešu Saeimā.

43. Ja Jauniešu Saeimā ievēlēts Kandidāts atteicies piedalīties vai Organizators tam liedzis piedalīties Jauniešu Saeimā saskaņā ar Nolikumu, viņa vietā stājas nākamais no tā paša vēlēšanu apgabala kandidējušais jaunietis ar nākamo lielāko balsu skaitu.

44. Ja kādā vēlēšanu apgabalā reģistrējas mazāk Kandidātu par tajā pieejamo mandātu skaitu, tad Jauniešu Saeimā iekļūst Kandidāti no citiem vēlēšanu apgabaliem ar nākamo lielāko balsu skaitu.

VII. Jauniešu Saeimas struktūra

45. Jauniešu Saeimas sastāvā ir 100 Jauniešu Saeimas deputāti, tostarp Jauniešu Saeimas Prezidija locekļi, komisiju līdzpriekšsēdētāji un balsu skaitītāji, kas izraudzīti no 100 deputātu vidus, ņemot vērā vēlēšanās iegūto balsu skaitu.

46. Jauniešu Saeimas deputāta pilnvaras iegūst Kandidāts, kurš izpildījis visas Nolikuma prasības un dod šādu solījumu: “Es, uzņemoties 10. Jauniešu Saeimas deputāta amata pienākumus, svinīgi solu tos pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Apliecinu, ka esmu ievēlēts 10. Jauniešu Saeimā, lai darbotos tās deputāta mandāta ietvaros un īstenotu savas pilnvaras saskaņā ar projekta Nolikumu.”

47. Jauniešu Saeimas Prezidiju veido četri vēlēšanās visvairāk balsu ieguvušie Jauniešu Saeimas deputāti.

48. Jauniešu Saeimas komisiju līdzpriekšsēdētāji ir četri Jauniešu Saeimas deputāti, kuri pēc vēlēšanās iegūto balsu skaita ierindojas otrajā vietā.

49. Jauniešu Saeimas balsu skaitītāji ir četri Jauniešu Saeimas deputāti, kuri pēc vēlēšanās iegūto balsu skaita ierindojas trešajā vietā.

50. Jauniešu Saeimas deputāti darbojas četrās komisijās. Lai noteiktu, kurā komisijā katrs Jauniešu Saeimas deputāts darbosies, ņem vērā attiecīgā Kandidāta norādi uz prioritāri izraudzīto komisiju un vēlēšanās iegūto balsu skaitu. Tas nozīmē, ka Jauniešu Saeimas vēlēšanās iegūtais balsu skaits, kas nepieciešams, lai kļūtu par Jauniešu Saeimas deputātu, vēl negarantē to, ka deputāts kļūs par tās Jauniešu Saeimas komisijas locekli, kuras deklarācijai viņš iesniedzis priekšlikumu.

VIII. Jauniešu Saeimas darba kārtība un pasākuma norise

51. Darbība Jauniešu Saeimā ir pietuvināta reālajam Saeimas darbam – likumu izstrādes procesam Saeimas komisijās un parlamenta sēdēs.

52. Jaunievēlētā 10. Jauniešu Saeima sanāk 2023. gada 21. aprīlī Latvijas Republikas Saeimā Rīgā.

53. Jauniešu Saeimas deputāti ievēro tās pašas ētikas normas, ko ievēro Saeimas deputāti. Tās noteiktas Saeimas deputātu ētikas kodeksā, ar kuru var iepazīties Saeimas tīmekļvietnē.

54. Jauniešu Saeimas deputāti ievēro Saeimas iekšējās kārtības noteikumus un Organizatora norādījumus.

55. Jauniešu Saeimas sēdes atklāj un vada Saeimas priekšsēdētājs (turpmāk – Sēdes vadītājs).

56. Jauniešu Saeimas pirmā sēde notiek saskaņā ar darba kārtību, kas tiek izsniegta Jauniešu Saeimas deputātiem, reģistrējoties 2023. gada 21. aprīlī. Darba kārtība nav grozāma.

57. Sēdes vadītājs aicina Jauniešu Saeimas Prezidija locekli, kurš vēlēšanās ieguvis visvairāk balsu, nosaukt visus 10. Jauniešu Saeimā ievēlētos un uz sēdi ieradušos Jauniešu Saeimas deputātus alfabēta secībā, kā arī nolasīt svinīgo solījumu atbilstoši Nolikuma 46. punktam visu Jauniešu Saeimas deputātu vārdā. Katrs Jauniešu Saeimas deputāts apstiprina svinīgo solījumu ar savu parakstu individuālajā solījuma tekstā.

58. Sēdes vadītājs aicina balsu skaitītājus veikt tiem uzticētos pienākumus – saskaitīt balsis, apkopot rezultātus un nodot tos sekretariātam.

59. Sēdes vadītājs nolasa 10. Jauniešu Saeimā ievēlēto un uz sēdi ieradušos deputātu sarakstu alfabēta secībā un aicina apstiprināt deputātu mandātus ar balsojumu.

60. Sēdes vadītājs aicina Jauniešu Saeimas Prezidija locekļus ieņemt vietu Sēžu zāles Prezidija sektorā un veikt tiem uzticētos pienākumus.

61. Sēdes vadītājs nosauc katras komisijas sastāvā iekļaujamos Jauniešu Saeimas deputātus, informē par attiecīgās komisijas līdzpriekšsēdētāju un aicina apstiprināt katras komisijas sastāvu ar balsojumu.

62. Pirms Sēdes vadītājs aicina nodot četrus deklarāciju projektus komisijām, tie tiek izskatīti pirmajā lasījumā un par katru no tiem notiek balsošana, bet pirms balsošanas var notikt debates par katra deklarācijas projekta nodošanu komisijai – tādā gadījumā Sēdes vadītājs aicina vienu Jauniešu Saeimas deputātu runāt “par” un vienu – “pret” attiecīgo projektu. Runas laiks katram – ne vairāk kā trīs minūtes.

63. Noslēdzot Jauniešu Saeimas pirmo sēdi, Sēdes vadītājs nolasa paziņojumus, aicina Jauniešu Saeimas deputātus doties uz komisiju telpām un sasauc Jauniešu Saeimas Prezidija sēdi, kura notiek pēc komisiju sēdēm.

64. Jauniešu Saeimas deputātu darbu Jauniešu Saeimas komisijās vada attiecīgo Saeimas komisiju priekšsēdētāji vai to deleģēti pārstāvji – attiecīgo Saeimas komisiju deputāti –, kā arī izvirzītie komisiju līdzpriekšsēdētāji – referenti (turpmāk – Referents).

65. Katra komisija izskata vienu deklarācijas projektu. Izskatījusi iesniegtos un priekšlikumu tabulā apkopotos priekšlikumus, komisija par katru no tiem pieņem atzinumu – atbalstīt, daļēji atbalstīt vai neatbalstīt. Komisijas sēdes laikā Jauniešu Saeimas deputāti var sagatavot komisijas priekšlikumus un virzīt tos izskatīšanai Jauniešu Saeimas otrajā sēdē.

66. Jauniešu Saeimas Prezidija sēdi vada Sēdes vadītājs, un tajā piedalās Jauniešu Saeimas Prezidija locekļi. Jauniešu Saeimas Prezidija sēdes darba kārtībā ir Jauniešu Saeimas otrās sēdes sasaukšana, tās darba kārtības apstiprināšana un citi jautājumi.

67. Jauniešu Saeimas otrajā sēdē izskata visus Jauniešu Saeimas komisijās izskatītos deklarāciju projektus un par tiem iesniegtos priekšlikumus otrajā – galīgajā – lasījumā.

68. Katras atbildīgās komisijas Referents sniedz ziņojumu par attiecīgo deklarācijas projektu. Pēc tam uzsākamas debates par attiecīgajam deklarācijas projektam iesniegtajiem priekšlikumiem. Debatēs runātāji izsakās pieteikšanās secībā. Runas laiks katram – ne vairāk kā trīs minūtes, taču Sēdes vadītājs var runas laiku saīsināt, par to iepriekš informējot Jauniešu Saeimas deputātus.

69. Pēc visu deklarācijām iesniegto priekšlikumu izskatīšanas notiek balsošana par katra deklarācijas projekta pieņemšanu otrajā – galīgajā – lasījumā.

70. Jauniešu Saeimā pieņemtajām deklarācijām ir rekomendējošs raksturs, un tās tiek nodotas visām 14. Saeimas komisijām un frakcijām, lai visi deputāti varētu iepazīties ar deklarāciju saturu un apsvērt iespēju tajās paustās idejas aktualizēt Saeimas darbā. Pieņemtās deklarācijas tiek publicētas arī Tīmekļvietnē.

IX. Personas datu apstrāde

71. 10. Jauniešu Saeimas dalībnieku personas datu pārzinis ir Latvijas Republikas Saeima (turpmāk – Saeima), nodokļu maksātāja kods Nr. 90000028300, adrese – Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811; tālrunis: 67087321; e-pasta adrese: info@saeima.lv.

72. Datu apstrādes mērķis ir projekta “Jauniešu Saeima” īstenošana, nodrošinot jauniešiem iespēju kandidēt 10. Jauniešu Saeimas vēlēšanās un piedalīties tās darbā, kā arī vēlētājiem piedalīties balsošanā par sev vēlamo Kandidātu. Dalība projektā ir brīvprātīga.

73. Informācija par Kandidātiem, kas sniegta Tīmekļvietnes sadaļā “Publiskā informācija” (Kandidāta vārds, uzvārds, pārstāvētais vēlēšanu apgabals, administratīvā teritorija, apdzīvotā vieta, nodarbošanās un izglītības iestāde, ja Kandidāts mācās), ir pieejama visiem Tīmekļvietnes lietotājiem.

74. Tīmekļvietnes sadaļā “Publiskā informācija” sniegto personas datu apstrādes mērķis ir nodrošināt jaunietim iespēju reģistrēt savu ideju un piedalīties 10. Jauniešu Saeimas vēlēšanās.

75. Informācija par Kandidātiem, kas sniegta Tīmekļvietnes sadaļā “Privātā informācija” (dzimšanas datums, vecums, tālruņa numurs un e-pasta adrese), ir pieejama tikai personas datu pārziņa pilnvarotiem darbiniekiem.

76. Personas dati, kas sniegti Tīmekļvietnes sadaļā “Privātā informācija”, tiek apstrādāti šādiem mērķiem:

   76.1. tālruņa numurs un e-pasta adrese – lai nepieciešamības gadījumā sazinātos ar Kandidātu;

   76.2. dzimšanas datums, vecums – lai pārliecinātos par Kandidāta vecuma atbilstību Nolikumam;

   76.3. izglītības iestāde – statistikas nolūkā.

77. Informācija par vēlētājiem, kuri nobalsoja par Kandidātu (sociālā tīkla www.facebook.com pase, ar kuru vēlētājs balsoja, un tajā norādītais vārds, uzvārds), ir pieejama tikai personas datu pārzinim. Katra vēlētāja balsojums ir redzams viņam pašam, autorizējoties ar sociālā tīkla www.facebook.com pasi. Tīmekļvietnē publiski ir redzams tikai kopējais par katru Kandidātu nodoto balsu skaits. Vēlētāja dati publiski nav pieejami.

78. Jauniešu Saeimā ievēlēto jauniešu identitāte, ievērojot normatīvos aktus, tiek pārbaudīta pirms 2023. gada 21. aprīļa, kad sapulcējas 10. Jauniešu Saeima. Šīs pārbaudes ietvaros Kandidāts tiek lūgts elektroniski iesniegt arī savu personas kodu, nosūtot to uz e-pasta adresi info@jauniesusaeima.lv.

79. Jauniešu Saeimā ievēlēto jauniešu personas kodu apstrādes mērķis ir identificēt personas, lai noformētu caurlaidi un nodrošinātu iekļūšanu Saeimas ēkās projekta norises laikā.

80. 10. Jauniešu Saeima būs publisks pasākums, tā norise tiks fotografēta, filmēta un tiks veikta pasākuma tiešraide.

81. Jauniešu Saeimas laikā radīto foto un video materiālu apstrādes mērķis ir atspoguļot pasākuma norisi, lai informētu sabiedrību par Jauniešu Saeimas darbību un nodrošinātu iespēju sekot tās aktualitātēm. Fotogrāfijas un video tiks publicēti Saeimas tīmekļvietnē www.saeima.lv un Jauniešu Saeimas tīmekļvietnē www.jauniesusaeima.lv, kā arī Saeimas un Jauniešu Saeimas sociālo tīklu kontos www.flickr.com/saeima, www.instagram.com/jekaba11, www.facebook.com/Jekaba11/, https://twitter.com/Jekaba11, www.youtube.com/SaeimaSAB, www.facebook.com/projektsjauniesusaeima, https://twitter.com/JauniesuSaeima, www.youtube.com/JauniesuSaeima un www.flickr.com/photos/jauniesusaeima.

82. Personas datu apstrādes ilgums:

   82.1. informācija par Kandidātiem, kas sniegta Tīmekļvietnes sadaļā “Publiskā informācija”, kā arī informācija par vēlētājiem (pieejama tikai personas datu pārzinim) – tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai tiktu saglabāta vēsturiskā informācija par pasākumu un tā dalībniekiem;

   82.2. tālruņa numurs, e-pasta adrese un Kandidāta sniegtā informācija par savu dzimšanas datumu un vecumu – divus mēnešus pēc pasākuma;

   82.3. Jauniešu Saeimā ievēlēto jauniešu personas kodi – saskaņā ar Saeimas lietu nomenklatūru.

83. Saeima personas datus bez attiecīgās personas piekrišanas neizpauž trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos noteiktus gadījumus, kad tas nepieciešams.

84. Kandidātam ir tiesības pieprasīt savu datu apstrādes pārtraukšanu un dzēšanu. Šādā gadījumā viņam tiek liegta iespēja kandidēt 10. Jauniešu Saeimas vēlēšanās un piedalīties tās darbā.

85. Kandidātam vai nepilngadīgā Kandidāta likumiskajam pārstāvim normatīvajos aktos noteiktos gadījumos ir tiesības saņemt informāciju par to, vai Saeima apstrādā konkrētā Kandidāta datus un, ja šie dati tiek apstrādāti, ir tiesības piekļūt tiem. Ja Kandidāts vai nepilngadīgā Kandidāta likumiskais pārstāvis konstatē, ka konkrētā Kandidāta dati, kas ir Saeimas rīcībā, nav pilnīgi vai ir nepareizi, tam ir tiesības pieprasīt šo datu labošanu. Savukārt gadījumā, kad rodas jautājumi vai iebildumi saistībā ar Saeimā veikto personas datu apstrādi, aicinām vērsties pie Saeimas datu aizsardzības speciālista, rakstot uz e-pasta adresi datuaizsardziba@saeima.lv.

86. Kandidātam vai nepilngadīgā Kandidāta likumiskajam pārstāvim, kas uzskata, ka konkrētā Kandidāta dati Saeimā tiek apstrādāti neatbilstoši normatīvo aktu prasībām, ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā – tīmekļvietne: www.dvi.gov.lv, adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, tālrunis: 67223131, e-pasta adrese: info@dvi.gov.lv.

Pielikumi