Jauniešu Saeimas nolikums

Ņemot vērā Covid-19 pandēmijas izplatību, 10.Jauniešu Saeimas sanākšana 2020.gadā tika pārcelta uz nenoteiktu laiku. Tā kā arī 2021.gadā projekta dalībnieku pulcēšanās Saeimas namā klātienē nebija iespējama, parlaments 2021.gada 12.aprīlī rīkoja tiešsaistes diskusiju tiem interesentiem, kuri kandidēja 10.Jauniešu Saeimā.

Tā kā pandēmijas izplatības dēļ balsošana par iesniegtajām idejām tika apturēta, kā arī projektā var piedalīties 15 līdz 20 gadu veci jaunieši, 2020.gada 10.Jauniešu Saeimas vēlēšanu rezultāti ir anulēti. Ja epidemioloģiskā situācija to ļaus, 2022.gadā tiks sludinātas jaunas 10.Jauniešu Saeimas vēlēšanas un ikviens jaunietis atbilstošā vecumā varēs tajās kandidēt.

_____________________________________________________________________________________

 

Jauniešu Saeimas nolikums (2020)

I. Vispārīgie noteikumi

1. Jauniešu Saeima (preču zīme Nr. M 65285) ir projekts, kura ietvaros 100 jauniešiem tiek dota iespēja 2020. gada 17. aprīlī kļūt par 10. Jauniešu Saeimas deputātiem, kandidējot ar savu ideju un caur savu pieredzi iegūstot izpratni par parlamenta darbu un likumdošanas procesu.

2. Projekta “Jauniešu Saeima” rīkotājs ir Latvijas Republikas Saeima (turpmāk – Organizators) (adrese: Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811).

3. Jauniešu Saeima sanāk reizi gadā Saeimas namā Rīgā. Projekta norises laiks ir viena diena.

4. Jauniešu Saeimas darba valoda ir latviešu valoda.

5. Jauniešu Saeimas deputātu individuālas vai kolektīvas aktivitātes, kas veiktas pēc projekta “Jauniešu Saeima” pasākuma dienas – 2020. gada 17. aprīļa –, nav uzskatāmas par projekta “Jauniešu Saeima” sastāvdaļu.

6. Jauniešu Saeimas vēlēšanu nodrošināšanai ir izveidota vēlēšanu platforma – mājaslapa www.jauniesusaeima.lv (turpmāk – Mājaslapa), kur notiek Jauniešu Saeimas deputātu kandidātu (turpmāk – Kandidāts) reģistrācija un balsošana par viņu idejām.

7. Mājaslapas administrators ir Organizators.

8. Lai kļūtu par Kandidātu, jaunietis reģistrē savu profilu Мājaslapā atbilstoši šā nolikuma (turpmāk – Nolikums) III nodaļā norādītajai kārtībai. Reģistrējot savu profilu, jaunietis apliecina, ka ir iepazinies ar Nolikumu, apņemas ievērot tajā izvirzītās prasības un noteikumus, kā arī piekrīt savu personas datu apstrādei.

9. Jaunietim, kurš vēl nav pilngadīgs (nav sasniedzis 18 gadu vecumu), ir pienākums vismaz vienu no vecākiem vai aizbildni informēt par savu dalību Jauniešu Saeimā, kā arī iepazīstināt ar Nolikumu. Lai nepilngadīgā Kandidāta profils tiktu publicēts Mājaslapā, ir jāiesniedz Organizatoram vecāka vai aizbildņa parakstīts apliecinājums par piekrišanu jaunieša dalībai Jauniešu Saeimā (sk. 1. pielikumu). Apliecinājumu vecāks vai aizbildnis var iesniegt:

     9.1. elektroniski, izmantojot platformu www.latvija.lv;

     9.2. elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi info@jauniesusaeima.lv;

     9.3. personīgi Saeimas Apmeklētāju un informācijas centrā (adrese: Jēkaba iela 16, Rīga, ieeja no Trokšņu ielas), uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase vai identifikācijas karte);

     9.4. nosūtot pa pastu (adrese: Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811), ja paraksta īstumu ir apliecinājis zvērināts notārs (bāriņtiesa) vai tās izglītības iestādes administrācija, kurā jaunietis mācās.

10. Saskaņā ar Civillikuma 177. pantu vecākam vai aizbildnim ir tiesības, nekaitējot bērna tiesībām un nodrošinot to īstenošanu, jebkurā brīdī pieprasīt, lai tiek pārtraukta nepilngadīgā jaunieša dalība Jauniešu Saeimas vēlēšanās vai Jauniešu Saeimā un ar to saistītā personas datu apstrāde.

11. Nolikumā neregulētus jautājumus risina atbilstoši normatīvajiem aktiem, Organizatora lēmumiem un tiesību principiem.

12. Organizators patur sev tiesības bez brīdinājuma izdzēst Kandidāta profilu, ja tajā pārkāpti Nolikuma noteikumi vai to nosaka normatīvie akti par fiziskās personas datu apstrādi.

 

II. Vēlēšanu apgabali

13. Jauniešu Saeimas vēlēšanām Latvija sadalāma piecos vēlēšanu apgabalos – Rīga, Vidzeme, Latgale, Kurzeme un Zemgale.

14. Rīgas vēlēšanu apgabalā ietilpst Rīgas pilsēta un ārvalstis.

15. Vidzemes vēlēšanu apgabalā ietilpst Ādažu, Alojas, Alūksnes, Amatas, Apes, Babītes, Baldones, Beverīnas, Burtnieku, Carnikavas, Cēsu, Cesvaines, Ērgļu, Garkalnes, Gulbenes, Ikšķiles, Inčukalna, Jaunpiebalgas, Kocēnu, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Līgatnes, Limbažu, Lubānas, Madonas, Mālpils, Mārupes, Mazsalacas, Naukšēnu, Ogres, Olaines, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Ropažu, Rūjienas, Salacgrīvas, Salaspils, Saulkrastu, Sējas, Siguldas, Smiltenes, Stopiņu, Strenču, Valkas, Varakļānu un Vecpiebalgas novads, Jūrmalas pilsēta un Valmieras pilsēta.

16. Latgales vēlēšanu apgabalā ietilpst Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu un Zilupes novads, Daugavpils pilsēta un Rēzeknes pilsēta.

17. Kurzemes vēlēšanu apgabalā ietilpst Aizputes, Alsungas, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Grobiņas, Kuldīgas, Mērsraga, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Vaiņodes un Ventspils novads, Liepājas pilsēta un Ventspils pilsēta.

18. Zemgales vēlēšanu apgabalā ietilpst Aizkraukles, Aknīstes, Auces, Bauskas, Dobeles, Engures, Iecavas, Jaunjelgavas, Jaunpils, Jēkabpils, Jelgavas, Kandavas, Kokneses, Krustpils, Neretas, Ozolnieku, Pļaviņu, Rundāles, Salas, Skrīveru, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku un Viesītes novads, Jelgavas pilsēta un Jēkabpils pilsēta.

19. No katra vēlēšanu apgabala ievēlējamo Kandidātu skaits nav ierobežots.

20. Deputātu mandātu (pilnvaru) sadalījums pa apgabaliem nosakāms, ņemot vērā Centrālās vēlēšanu komisijas noteikto vēlēšanu apgabalā ievēlējamo deputātu skaitu proporcionāli vēlēšanu apgabala vēlētāju skaitam Latvijas Republikas 13. Saeimas vēlēšanās. Jauniešu Saeimā iekļūst 35 Kandidāti ar lielāko saņemto balsu skaitu no Rīgas vēlēšanu apgabala, 25 – no Vidzemes, 14 – no Latgales, 14 – no Zemgales un 12 – no Kurzemes vēlēšanu apgabala.

III. Tiesības kandidēt

21. Tiesības kandidēt ir ikvienam Latvijā un ārpus Latvijas dzīvojošam jaunietim, kas līdz 2020. gada 12. februārim (ieskaitot) sasniedzis vismaz 15 gadu vecumu, bet 2020. gada 17. aprīlī nav vecāks par 20 gadiem (ieskaitot). Jaunieši, kas vēl nav pilngadīgi, iesniedz Organizatoram vecāka vai aizbildņa parakstītu apliecinājumu jaunieša dalībai Jauniešu Saeimā atbilstoši Nolikuma 9. punktam (sk. 1. pielikumu).

22. Kandidātu reģistrācija notiek Mājaslapā, izmantojot sociālā tīkla www.draugiem.lv vai www.facebook.com pasi (lietotājvārds un parole). Organizators var dzēst Kandidāta profilu Mājaslapā, liedzot iespēju atkārtoti reģistrēties, ja Kandidāts apzināti reģistrējies Mājaslapā vienlaikus no abiem sociālajiem tīkliem.

23. Katrs Kandidāts kandidē individuāli, reģistrējot ideju, ko vēlas pārstāvēt Jauniešu Saeimā. Turklāt Kandidāts var iesniegt vienu priekšlikumu vienam no 10. Jauniešu Saeimas deklarāciju projektiem, kas formulēts atbilstoši vadlīnijām (sk. 2. pielikumu). Deklarāciju projektus izstrādā Organizators sadarbībā ar projekta “Jauniešu Saeima” vēstnešiem, par pamatu ņemot sabiedrībai un īpaši jauniešiem aktuālus tematus.

24. Kandidāts, reģistrējot savu profilu Mājaslapā, norāda šādu informāciju: Kandidāta vārds, uzvārds, pārstāvētais vēlēšanu apgabals, administratīvā teritorija un apdzīvotā vieta, nodarbošanās, izglītības iestāde (ja mācās), dzimšanas datums, dzimums, tālruņa numurs un e-pasta adrese.

25. Kandidātiem ir aizliegts norādīt nepatiesu informāciju, savos profilos Mājaslapā ievietot nepieklājīga satura tekstu vai vizuālos materiālus, kā arī materiālus, kas aicina uz destruktīvu uzvedību, vai informāciju, kas ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem vai vispārpieņemtajām morāles un ētikas normām. Šāda pārkāpuma gadījumā jaunieša profils var tikt dzēsts un jaunietim var tikt liegta dalība Jauniešu Saeimā.

26. Kandidāts savu kandidatūru Jauniešu Saeimas vēlēšanās var atsaukt, izdzēšot savu profilu no Mājaslapas. Tādā gadījumā Kandidāta dati Mājaslapā tiek dzēsti divu darba dienu laikā.

IV. Tiesības vēlēt

27. Tiesības vēlēt ir visiem, kuri reģistrējušies sociālajā tīklā www.draugiem.lv un/vai www.facebook.com. Balsošana notiek, izmantojot sociālā tīkla www.draugiem.lv un/vai www.facebook.com pasi (lietotājvārds un parole) un ievērojot attiecīgā sociālā tīkla lietošanas ierobežojumus, kas attiecas uz vecumu.

V. Vēlēšanu kārtība

28. Kandidāti tiek reģistrēti Mājaslapā no 2020. gada 12. februāra pulksten 10.00 līdz 2020. gada 25. martam pulksten 10.00. Organizators Kandidāta profilu un tajā ievietoto ideju publicē Mājaslapā tikai pēc tam, kad profils ir pārbaudīts un, ja jaunietis vēl nav pilngadīgs, ir saņemts viņa vecāka vai aizbildņa apliecinājums (sk. 1. pielikumu).

29. Vēlētāji ar Kandidātu idejām var iepazīties Mājaslapā.

30. Jauniešu Saeimas vēlēšanas un balsošana par Kandidātu iesniegtajām idejām notiek no 2020. gada 24.februāra pulksten 10.00 līdz 2020. gada 25. martam pulksten 10.00.

31. Balsošana ir aizklāta. Katra vēlētāja balsojums ir redzams viņam pašam, autorizējoties ar sociālā tīkla www.draugiem.lv un/vai www.facebook.com pasi. Kopējais par katru Kandidātu nodoto balsu skaits ir publiski redzams – atspoguļots Mājaslapā.

32. Vēlēšanu laikā Kandidāti paši var rīkot vēlēšanu kampaņu (piemēram, sociālajos tīklos, savā izglītības iestādē, jaunatnes organizācijā, pašvaldībā), ievērojot normatīvos aktus un vispārpieņemtās morāles un ētikas normas.

33. Katrs vēlētājs, kas identificēts pēc sociālā tīkla www.draugiem.lv un/vai www.facebook.com pases, var nodot vienu balsi par paša izraudzīto Kandidātu, turklāt savu izvēli vēlēšanu laikā var mainīt, pārceļot savu balsi no viena Kandidāta pie cita. Balss tiks piešķirta tam Kandidātam, pie kura idejas tā būs fiksēta 2020. gada 25. martā pulksten 10.00.

34. Vēlētājam ir tiesības balsot par Kandidātu no jebkura vēlēšanu apgabala.

35. Ja tiek konstatēts, ka Kandidāts vai vēlētājs pārkāpis Nolikuma prasības (piemēram, reģistrējies vēlēšanām un/vai balsojis ar viltus profilu, apzināti kaitējis Mājaslapas drošībai u. tml.), viņam var tikt liegta dalība Jauniešu Saeimas vēlēšanās.

36. Ja tiek konstatēts, ka balsojums par Kandidāta ideju iegūts negodīgi, tad negodīgi iegūtās balsis tiek anulētas un dzēstas.

37. Sūdzības par vēlēšanu norisi Kandidāti un vēlētāji iesniedz Organizatoram, izmantojot e-pasta adresi info@jauniesusaeima.lv. Sūdzības izskata Organizators.

VI. Vēlēšanu rezultāti

38. Jauniešu Saeima sastāv no 100 deputātiem, kurus izraugās, ņemot vērā balsošanas rezultātus apgabalos.

39. Galīgos vēlēšanu rezultātus publicē Mājaslapā nekavējoties pēc to noteikšanas, bet ne vēlāk kā 2020. gada 2. aprīlī. Tāpat Mājaslapā publicē aktuālās vēlēšanu rezultātu izmaiņas, kas var rasties saskaņā ar Nolikumu.

40. Ja vairāki Kandidāti no viena vēlēšanu apgabala saņēmuši vienādu balsu skaitu, Jauniešu Saeimā iekļūst tas Kandidāts, kurš vēlēšanām reģistrējies agrāk.

41. Ievēlētie Kandidāti pēc Organizatora pieprasījuma līdz 2020. gada 7. aprīlim apstiprina savu dalību 10. Jauniešu Saeimā, nosūtot uz e-pasta adresi info@jauniesusaeima.lv apstiprinājumu par dalību un norādot savu personas kodu, kas nepieciešams identifikācijai, lai iekļūtu Saeimas ēkās projekta norises laikā.

42. Ja tiek konstatēts, ka Jauniešu Saeimā ievēlēts Kandidāts sniedzis nepatiesu informāciju vai ievēlēts, pārkāpjot Nolikuma prasības (piemēram, reģistrējies vēlēšanām ar viltus profilu, balsojumu par savu ideju ieguvis negodīgi, apzināti kaitējis Mājaslapas drošībai u. tml.), viņam var tikt liegta dalība Jauniešu Saeimā.

43. Ja Jauniešu Saeimā ievēlēts Kandidāts atteicies piedalīties vai Organizators tam liedzis piedalīties Jauniešu Saeimā saskaņā ar Nolikumu, viņa vietā stājas nākamais no tā paša vēlēšanu apgabala kandidējušais jaunietis ar nākamo lielāko balsu skaitu.

44. Ja kādā vēlēšanu apgabalā reģistrējas mazāk Kandidātu par tajā pieejamo mandātu skaitu, tad Jauniešu Saeimā iekļūst Kandidāti no citiem vēlēšanu apgabaliem ar nākamo lielāko balsu skaitu.

VII. Jauniešu Saeimas struktūra

45. Jauniešu Saeimas sastāvā ir 100 Jauniešu Saeimas deputāti, tostarp Jauniešu Saeimas Prezidija locekļi, komisiju līdzpriekšsēdētāji un balsu skaitītāji, kas izraudzīti no 100 deputātu vidus, ņemot vērā vēlēšanās iegūto balsu skaitu.

46. Jauniešu Saeimas deputāta pilnvaras iegūst Kandidāts, kurš izpildījis visas Nolikuma prasības un dod šādu solījumu: “Es, uzņemoties 10. Jauniešu Saeimas deputāta amata pienākumus, svinīgi solu tos pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Apliecinu, ka esmu ievēlēts 10. Jauniešu Saeimā, lai darbotos tās deputāta mandāta ietvaros un īstenotu savas pilnvaras saskaņā ar projekta Nolikumu.”

47. Jauniešu Saeimas Prezidiju veido četri vēlēšanās visvairāk balsu ieguvušie Jauniešu Saeimas deputāti.

48. Jauniešu Saeimas komisiju līdzpriekšsēdētāji ir četri Jauniešu Saeimas deputāti, kuri pēc vēlēšanās iegūto balsu skaita ierindojas otrajā vietā.

49. Jauniešu Saeimas balsu skaitītāji ir četri Jauniešu Saeimas deputāti, kuri pēc vēlēšanās iegūto balsu skaita ierindojas trešajā vietā.

50. Jauniešu Saeimas deputāti darbojas četrās komisijās. Lai noteiktu, kurā komisijā katrs Jauniešu Saeimas deputāts darbosies, ņem vērā attiecīgā Kandidāta norādi uz prioritāri izraudzīto komisiju un vēlēšanās iegūto balsu skaitu. Tas nozīmē, ka Jauniešu Saeimas vēlēšanās iegūtais balsu skaits, kas nepieciešams, lai kļūtu par Jauniešu Saeimas deputātu, vēl negarantē to, ka deputāts kļūs par tās Jauniešu Saeimas komisijas locekli, kuras deklarācijai viņš iesniedzis priekšlikumu.

VIII. Jauniešu Saeimas darba kārtība un pasākuma norise

51. Darbība Jauniešu Saeimā ir pietuvināta reālajam Saeimas darbam – likumu izstrādes procesam Saeimas komisijās un parlamenta sēdēs.

52. Jaunievēlētā 10. Jauniešu Saeima sanāk 2020. gada 17. aprīlī Latvijas Republikas Saeimā Rīgā.

53. Jauniešu Saeimas deputāti ievēro tās pašas ētikas normas, ko ievēro Saeimas deputāti. Tās noteiktas Saeimas deputātu ētikas kodeksā, ar kuru var iepazīties Saeimas mājaslapā.

54. Jauniešu Saeimas deputāti ievēro Saeimas iekšējās kārtības noteikumus un Organizatora norādījumus.

55. Jauniešu Saeimas sēdes atklāj un vada Saeimas priekšsēdētāja (turpmāk – Sēdes vadītāja).

56. Jauniešu Saeimas pirmā sēde notiek saskaņā ar darba kārtību, kas tiek izsniegta Jauniešu Saeimas deputātiem reģistrējoties 2020. gada 17. aprīlī. Darba kārtība nav grozāma.

57. Sēdes vadītāja aicina Jauniešu Saeimas Prezidija locekli, kurš vēlēšanās ieguvis visvairāk balsu, nosaukt visus 10. Jauniešu Saeimā ievēlētos un uz sēdi ieradušos Jauniešu Saeimas deputātus alfabēta secībā, kā arī nolasīt svinīgo solījumu atbilstoši Nolikuma 46. punktam visu Jauniešu Saeimas deputātu vārdā. Katrs Jauniešu Saeimas deputāts apstiprina svinīgo solījumu ar savu parakstu individuālajā solījuma tekstā.

58. Sēdes vadītāja aicina balsu skaitītājus veikt tiem uzticētos pienākumus – saskaitīt balsis, apkopot rezultātus un nodot tos sekretariātam.

59. Sēdes vadītāja nolasa 10. Jauniešu Saeimā ievēlēto un uz sēdi ieradušos deputātu sarakstu alfabēta secībā un aicina apstiprināt deputātu mandātus ar balsojumu.

60. Sēdes vadītāja aicina Jauniešu Saeimas Prezidija locekļus ieņemt vietu Sēžu zāles Prezidija sektorā un veikt tiem uzticētos pienākumus.

61. Sēdes vadītāja nosauc katras komisijas sastāvā iekļaujamos Jauniešu Saeimas deputātus, informē par attiecīgās komisijas līdzpriekšsēdētāju un aicina apstiprināt katras komisijas sastāvu ar balsojumu.

62. Pirms Sēdes vadītāja aicina nodot četrus deklarāciju projektus komisijām, tie tiek izskatīti pirmajā lasījumā un par katru no tiem notiek balsošana, bet pirms balsošanas var notikt debates par katra deklarācijas projekta nodošanu komisijai – tādā gadījumā Sēdes vadītāja aicina vienu Jauniešu Saeimas deputātu runāt “par” un vienu – “pret” attiecīgo projektu. Runas laiks katram – ne vairāk kā trīs minūtes.

63. Noslēdzot Jauniešu Saeimas pirmo sēdi, Sēdes vadītāja nolasa paziņojumus, aicina Jauniešu Saeimas deputātus doties uz komisiju telpām un sasauc Jauniešu Saeimas Prezidija sēdi, kura notiek pēc komisiju sēdēm.

64. Jauniešu Saeimas deputātu darbu Jauniešu Saeimas komisijās vada attiecīgo Saeimas komisiju priekšsēdētāji vai to deleģēti pārstāvji – attiecīgo Saeimas komisiju deputāti –, kā arī izvirzītie komisiju līdzpriekšsēdētāji – referenti (turpmāk – Referents).

65. Katra komisija izskata vienu deklarācijas projektu. Izskatījusi iesniegtos un priekšlikumu tabulā apkopotos priekšlikumus, komisija par katru no tiem pieņem atzinumu – atbalstīt, daļēji atbalstīt vai neatbalstīt. Komisijas sēdes laikā Jauniešu Saeimas deputāti var sagatavot komisijas priekšlikumus un virzīt tos izskatīšanai Jauniešu Saeimas otrajā sēdē.

66. Jauniešu Saeimas Prezidija sēdi vada Sēdes vadītāja, un tajā piedalās Jauniešu Saeimas Prezidija locekļi. Jauniešu Saeimas Prezidija sēdes darba kārtībā ir Jauniešu Saeimas otrās sēdes sasaukšana, tās darba kārtības apstiprināšana un citi jautājumi.

67. Jauniešu Saeimas otrajā sēdē izskata visus Jauniešu Saeimas komisijās izskatītos deklarāciju projektus un par tiem iesniegtos priekšlikumus otrajā – galīgajā – lasījumā.

68. Katras atbildīgās komisijas Referents sniedz ziņojumu par attiecīgo deklarācijas projektu. Pēc tam uzsākamas debates par attiecīgajam deklarācijas projektam iesniegtajiem priekšlikumiem. Debatēs runātāji izsakās pieteikšanās secībā. Runas laiks katram – ne vairāk kā trīs minūtes, taču Sēdes vadītāja var runas laiku saīsināt, par to iepriekš informējot Jauniešu Saeimas deputātus.

69. Pēc visu deklarācijām iesniegto priekšlikumu izskatīšanas notiek balsošana par katra deklarācijas projekta pieņemšanu otrajā – galīgajā – lasījumā.

70. Jauniešu Saeimā pieņemtajām deklarācijām ir rekomendējošs raksturs, un tās tiek nodotas visām 13. Saeimas komisijām, frakcijām un pie frakcijām nepiederošiem deputātiem, lai visi deputāti varētu iepazīties ar deklarāciju saturu un apsvērt iespēju tajās paustās idejas aktualizēt Saeimas darbā. Pieņemtās deklarācijas tiek publicētas arī Mājaslapā.

IX. Personas datu apstrāde

71. 10. Jauniešu Saeimas dalībnieku personas datu pārzinis ir Latvijas Republikas Saeima (turpmāk – Saeima), nodokļu maksātāja kods Nr. 90000028300, adrese – Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811; tālrunis: 67087321; e-pasta adrese: info@saeima.lv.

72. Saeimas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datuaizsardziba@saeima.lv.

73. Datu apstrādes mērķis ir projekta “Jauniešu Saeima” īstenošana, nodrošinot jauniešiem iespēju kandidēt 10. Jauniešu Saeimas vēlēšanās un piedalīties tās darbā, kā arī vēlētājiem piedalīties balsošanā par sev vēlamo Kandidātu. Dalība projektā ir brīvprātīga.

74. Informācija par Kandidātiem, kas sniegta Mājaslapas sadaļā “Publiskā informācija” (Kandidāta vārds, uzvārds, pārstāvētais vēlēšanu apgabals, administratīvā teritorija, apdzīvotā vieta, nodarbošanās un izglītības iestāde, ja Kandidāts mācās), ir pieejama visiem Mājaslapas lietotājiem.

75. Mājaslapas sadaļā “Publiskā informācija” sniegto personas datu apstrādes mērķis ir nodrošināt jaunietim iespēju reģistrēt savu ideju un piedalīties 10. Jauniešu Saeimas vēlēšanās.

76. Informācija par Kandidātiem, kas sniegta Mājaslapas sadaļā “Privātā informācija” (dzimšanas datums, vecums, dzimums, tālruņa numurs un e-pasta adrese), ir pieejama tikai personas datu pārziņa pilnvarotiem darbiniekiem.

77. Personas dati, kas sniegti Mājaslapas sadaļā “Privātā informācija”, tiek apstrādāti šādiem mērķiem:

     77.1. tālruņa numurs un e-pasta adrese – lai nepieciešamības gadījumā sazinātos ar Kandidātu;

     77.2. dzimšanas datums, vecums – lai pārliecinātos par Kandidāta vecuma atbilstību Nolikumam;

     77.3. izglītības iestāde – statistikas nolūkā un lai pārliecinātos, vai nepilngadīgā Kandidāta iesniegto apliecinājumu ir parakstījis viņa vecāks vai aizbildnis, ja paraksta īstumu ir apliecinājusi Kandidāta izglītības iestādes administrācija.

78. Informācija par vēlētājiem, kuri nobalsoja par Kandidātu (attiecīgā sociālā tīkla www.draugiem.lv vai www.facebook.com pase, ar kuru vēlētājs balsoja, un tajā norādītais vārds, uzvārds), ir pieejama tikai personas datu pārzinim. Katra vēlētāja balsojums ir redzams viņam pašam, autorizējoties ar sociālā tīkla www.draugiem.lv vai www.facebook.com pasi. Mājaslapā publiski ir redzams tikai kopējais par katru Kandidātu nodoto balsu skaits. Vēlētāja dati publiski nav pieejami.

79. Jauniešu Saeimā ievēlēto jauniešu identitāte, ievērojot normatīvos aktus, tiek pārbaudīta pirms 2020. gada 17. aprīļa, kad sapulcējas 10. Jauniešu Saeima. Šīs pārbaudes ietvaros Kandidāts tiek lūgts elektroniski iesniegt arī savu personas kodu, nosūtot to uz e-pasta adresi info@jauniesusaeima.lv.

80. Jauniešu Saeimā ievēlēto jauniešu personas kodu apstrādes mērķis ir identificēt personas, lai noformētu caurlaidi un nodrošinātu iekļūšanu Saeimas ēkās projekta norises laikā.

81. 10. Jauniešu Saeima būs publisks pasākums, tā norise tiks fotografēta, filmēta un tiks veikta pasākuma tiešraide.

82. Jauniešu Saeimas laikā radīto foto un video materiālu apstrādes mērķis ir atspoguļot pasākuma norisi, lai informētu sabiedrību par Jauniešu Saeimas darbību un nodrošinātu iespēju sekot tās aktualitātēm. Fotogrāfijas un video tiks publicēti Saeimas mājaslapā www.saeima.lv un Jauniešu Saeimas mājaslapā www.jauniesusaeima.lv, kā arī Saeimas un Jauniešu Saeimas sociālo tīklu kontos www.flickr.com/saeima, www.instagram.com/jekaba11, www.facebook.com/Jekaba11/, https://twitter.com/Jekaba11, www.youtube.com/SaeimaSAB, www.facebook.com/projektsjauniesusaeima, https://twitter.com/JauniesuSaeima, www.youtube.com/JauniesuSaeima, www.flickr.com/photos/jauniesusaeima un www.draugiem.lv/jauniesusaeima.

83. Personas datu apstrādes ilgums:

     83.1. informācija par Kandidātiem, kas sniegta Mājaslapas sadaļā “Publiskā informācija”, kā arī informācija par vēlētājiem (pieejama tikai personas datu pārzinim) – tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai tiktu saglabāta vēsturiskā informācija par pasākumu un tā dalībniekiem;

     83.2. tālruņa numurs, e-pasta adrese un Kandidāta sniegtā informācija par savu dzimšanas datumu un vecumu – divus mēnešus pēc pasākuma;

     83.3. Jauniešu Saeimā ievēlēto jauniešu personas kodi – saskaņā ar Saeimas lietu nomenklatūru.

84. Saeima personas datus bez attiecīgās personas piekrišanas neizpauž trešām personām, izņemot normatīvajos aktos noteiktus gadījumus, kad tas nepieciešams.

85. Kandidātam ir tiesības pieprasīt savu datu apstrādes pārtraukšanu un dzēšanu. Šādā gadījumā viņam tiek liegta iespēja kandidēt 10. Jauniešu Saeimas vēlēšanās un piedalīties tās darbā.

86. Kandidātam vai nepilngadīgā Kandidāta likumiskajam pārstāvim normatīvajos aktos noteiktos gadījumos ir tiesības saņemt informāciju par to, vai Saeima apstrādā konkrētā Kandidāta datus un, ja šie dati tiek apstrādāti, ir tiesības piekļūt tiem. Ja Kandidāts vai nepilngadīgā Kandidāta likumiskais pārstāvis konstatē, ka konkrētā Kandidāta dati, kas ir Saeimas rīcībā, nav pilnīgi vai ir nepareizi, tam ir tiesības pieprasīt šo datu labošanu. Savukārt gadījumā, kad rodas jautājumi vai iebildumi saistībā ar Saeimā veikto personas datu apstrādi, aicinām vērsties pie Saeimas datu aizsardzības speciālista, rakstot uz e-pasta adresi datuaizsardziba@saeima.lv.

87. Kandidātam vai nepilngadīgā Kandidāta likumiskajam pārstāvim, kas uzskata, ka konkrētā Kandidāta dati Saeimā tiek apstrādāti neatbilstoši normatīvo aktu prasībām, ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā – mājaslapa: www.dvi.gov.lv, adrese: Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67223131, e-pasta adrese: info@dvi.gov.lv.

Pielikumi

Sapratu Ja turpini izmantot šo interneta lapu, tu piekrīti lietot mūsu sīkdatnes. Vairāk...