Nepieciešams nodrošināt iIgtspējīgu Latvijas reģionu attīstību, ieviešot diferencētu, sknadināvu pieredzē balstītu izglītības sistēmas model
160BALSIS

Gustavs Kilbloks

Rīgas vēlēšanu apgabals

Ārvalstis

Idejas saturs

Iedzīvotāju skaits Latvijā kopš 1990.gada ir samazinājies par 30%. Centieni veicināt reģionu attīstību un to savstarpējo konverģenci nav sasnieguši mērķi. Ir nepieciešams pārvērtēt reģionu attīstības un skolu tīkla optimizācijas priekšlikumus, sekmējot kvalitatīvu, reģionam raksturīgu pieeju izglītībā. Skolu slegšana lauku reģionos veicina to depopulāciju, atpdraudot nacionālo drošību un attīstību