Deklarāciju projekti

Iepazīsties ar 10. Jauniešu Saeimas deklarāciju projektiem, par kuriem ievēlētie jaunieši diskutēs pasākuma dienā gan komisijās, gan no Saeimas tribīnes.

Šogad Jauniešu Saeimas vadmotīvs ir Latvija izvēlas demokrātiju. Projekta dalībnieki aicināti iesniegt idejas un diskutēt par sev aktuāliem jautājumiem, veicinot jauniešu valstiskuma apziņu un līdzdalību mūsu valsts attīstībā.

Tieši deklarāciju projektus un to priekšlikumus 10. Jauniešu Saeimā ievēlētie dalībnieki apspriedīs pasākuma dienā!

       

_____________________________________________________________

 

Projekts

DEKLARĀCIJA

par izvēles brīvību un tās sniegtajām iespējām

  

Jauniešu Saeima nolemj, ka:

1)      ikvienam ir tiesības uz vārda un politiskās pārliecības brīvību;

2)      jānodrošina iespēja ikvienam brīvi izvēlēties izglītību, profesiju un nodarbošanos gan Latvijas, gan Eiropas mērogā;

3)      ikvienam jaunietim jābūt izglītotam jautājumos par ģeopolitiskās situācijas radītajiem izaicinājumiem un jāuzņemas līdzatbildība par Eiropas nākotni;

4)      jānodrošina vienlīdzīgas iespējas visiem, tostarp jauniešiem ar īpašām vajadzībām, iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos;

5)      jāsaliedē sabiedrība un jāveicina empātija pret dažādām sociālajām grupām.

 

10. Jauniešu Saeima

Latvijas Republikas Saeimas namā

 

 

IESNIEGTIE PRIEKŠLIKUMI DEKLARĀCIJU PROJEKTAM

 

 

_____________________________________________________________

 

Projekts

DEKLARĀCIJA

par neatkarības stiprināšanu

 

Jauniešu Saeima nolemj, ka:

1)      lai nosargātu Latvijas brīvību un neatkarību, jāveicina ikviena pilsoņa valstiskā apziņa un jāveic atbilstoši pasākumi, lai ikviens atbilstoši savām spējām, prasmēm un interesēm būtu iesaistīts valsts visaptverošās aizsardzības sistēmā, zinot savu lomu un pienākumus krīzes vai kara gadījumā;

2)      jāveido valsts aizsardzības dienests, lai veicinātu pilsoņu iesaisti visaptverošā valsts aizsardzības sistēmā un radītu pietiekamas un apmācītas Nacionālo bruņoto spēku rezerves;

3)      nolūkā veicināt bērnu un jauniešu izglītošanu un patriotisko audzināšanu skolās jānodrošina priekšmeta “Valsts aizsardzības mācība” apguve, kā arī jāattīsta Jaunsardze;

4)      stiprinot valsts iekšējo drošību, ir jāveic pasākumi, kuri celtu Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Valsts drošības dienesta, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta profesiju prestižu, algojumu un uzlabotu darba apstākļus.

 

10. Jauniešu Saeima

Latvijas Republikas Saeimas namā

 

  

IESNIEGTIE PRIEKŠLIKUMI DEKLARĀCIJU PROJEKTAM

 

 

_____________________________________________________________

 

Projekts

DEKLARĀCIJA

par demokrātijas stiprināšanu

 

Jauniešu Saeima nolemj, ka:

1)      apzinoties nepieciešamību stiprināt un aizsargāt demokrātiju, jāveicina jauniešu izpratne par to, tās vērtībām un principiem, uz kuriem balstīta starptautiskā kārtība;

2)      jārosina jaunieši aktīvi iesaistīties demokrātijas procesos, tostarp stiprinot viņu izpratni par vēlēšanu nozīmi demokrātiskā valsts iekārtā un veicinot viņu dalību tajās;

3)      jāatbalsta jauniešu iesaiste vienotas pilsoniskās sabiedrības veidošanā un dalība organizācijās, kas stiprina un sargā demokrātijas vērtības;

4)      jāizglīto jaunieši jautājumos par demokrātijas vērtību apdraudējumiem un iespējām pret tiem vērsties.

 

10. Jauniešu Saeima

Latvijas Republikas Saeimas namā

 

IESNIEGTIE PRIEKŠLIKUMI DEKLARĀCIJU PROJEKTAM

 

 

_____________________________________________________________

 

Projekts 

DEKLARĀCIJA 

par izglītības nozīmi brīvības un valstiskās identitātes aizsargāšanā

 

Jauniešu Saeima nolemj, ka:

1)      jāstiprina jauniešu atbildība par valstiskās identitātes veidošanu, apzināšanos, saglabāšanu un uzturēšanu brīvas Latvijas nākotnei;

2)      jāattīsta jauniešu kritiskā domāšana, kas palīdz pieņemt pārdomātus lēmumus un risināt problēmas;

3)      jāstiprina skolas un ģimenes loma patriotisma un valstiskuma apziņas veidošanā;

4)      jāveicina un jāattīsta jaunsargu un zemessargu kustība, aicinot tajā iesaistīties pēc iespējas vairāk jauniešu, lai viņi apgūtu patriotismā balstītas mācības un pilnveidotu valsts aizsardzībai nepieciešamās prasmes un iemaņas;

5)      jāveicina latviešu valodas lietojums tehnoloģiju jomā, lai palielinātu tās nozīmi mūsdienu pasaulē;

6)      jāstiprina valstiskās identitātes noturība ģeopolitisko izaicinājumu apstākļos.

 

10. Jauniešu Saeima 

Latvijas Republikas Saeimas namā

 

IESNIEGTIE PRIEKŠLIKUMI DEKLARĀCIJU PROJEKTAM