Deklarāciju projekti

Ņemot vērā Covid-19 pandēmijas izplatību, 10.Jauniešu Saeimas sanākšana 2020.gadā tika pārcelta uz nenoteiktu laiku. Tā kā arī 2021.gadā projekta dalībnieku pulcēšanās Saeimas namā klātienē nebija iespējama, parlaments 2021.gada 12.aprīlī rīkoja tiešsaistes diskusiju tiem interesentiem, kuri kandidēja 10.Jauniešu Saeimā.

Tā kā pandēmijas izplatības dēļ balsošana par iesniegtajām idejām tika apturēta, kā arī projektā var piedalīties 15 līdz 20 gadu veci jaunieši, 2020.gada 10.Jauniešu Saeimas vēlēšanu rezultāti ir anulēti. Ja epidemioloģiskā situācija to ļaus, 2022.gadā tiks sludinātas jaunas 10.Jauniešu Saeimas vēlēšanas un ikviens jaunietis atbilstošā vecumā varēs tajās kandidēt.

_____________________________________________________________________________

Iepazīsties ar 10. Jauniešu Saeimas deklarāciju projektiem, par kuriem 10. Jauniešu Saeimā ievēlētie deputāti diskutēs pasākuma dienā gan komisijās, gan no Saeimas tribīnes.

Šajā jubilejas gadā galvenā tēma ir “Jauniešu līdzdalība”, ko rosinājuši projekta “Jauniešu Saeima” vēstneši. Projekta dalībnieki aicināti iesniegt idejas un diskutēt par sev aktuāliem jautājumiem, veicinot jauniešu valstiskuma apziņu un līdzdalību mūsu valsts attīstībā.

 

Jaunieši, iesniedzot savu ideju vēlēšanām, vienlaikus var iesniegt savu priekšlikumu vienam no četriem deklarāciju projektiem.

Tieši deklarāciju projektus un to priekšlikumus 10. Jauniešu Saeimā ievēlētie dalībnieki apspriedīs pasākuma dienā!

       

_____________________________________________________________

 

Projekts

DEKLARĀCIJA

par jauniešu medijpratību 

Jauniešu Saeima nolemj, ka:

1)      ir jāattīsta jauniešu medijpratība, lai viņi spētu orientēties daudzveidīgajā mediju vidē un kritiski vērtēt tajā pieejamo informāciju, bet medijiem jānodrošina, lai to saturs būtu kvalitatīvs un lietderīgs;

2)      jāuzlabo jauniešu prasmes un iemaņas, kas palīdz orientēties internetā pieejamā informācijā, tai skaitā spēja atpazīt viltus ziņas, palīdzot jauniešiem attīstīt kritisko domāšanu un izpratni par mediju un sociālo portālu biznesa principiem;

3)      jāpilnveido normatīvie akti, precizējot mācību iestāžu un sabiedrības, kā arī institūciju atbildību par datu aizsardzību un drošību interneta vidē;

4)      jāiekļauj medijpratība izglītības programmās, lai jaunieši spētu medijus lietderīgi izmantot mācību procesā un brīvajā laikā.

 

10. Jauniešu Saeima

Latvijas Republikas Saeimas namā

 

 

_____________________________________________________________

 

Projekts

DEKLARĀCIJA

par valstiskuma apziņu un patriotismu

 

Jauniešu Saeima nolemj, ka:

1)      Latvijas nākotnes garants ir spēcīgas valstiskās identitātes apzināšanās un saglabāšana un jaunieši ir nākotnes valstiskās identitātes veidotāji un uzturētāji;

2)      jānostiprina skolas un ģimenes loma patriotisma un valstiskuma apziņas veicināšanā;

3)      jāveicina un jāattīsta jaunsargu un zemessargu kustība, aicinot tajā iesaistīties pēc iespējas vairāk jauniešu no visiem reģioniem, lai tie tiktu audzināti patriotisma garā un pilnveidotu valsts aizsardzībai nepieciešamās prasmes un iemaņas;

4)      jāatbalsta un jāpopularizē jauniešiem nepieciešamās zināšanas un spējas attīstoši pasākumi;

5)      jāveicina latviešu valodas lietojums tehnoloģiju jomā, lai palielinātu tās nozīmi mūsdienu globālajā pasaulē un neļautu tai izzust;

6)      jāuzlabo jauniešu izpratne par vēlēšanu nozīmi demokrātiskā valsts iekārtā un jāveicina dalība vēlēšanās.

 

10. Jauniešu Saeima

Latvijas Republikas Saeimas namā

 

 

_____________________________________________________________

 

Projekts

DEKLARĀCIJA

par reģionu attīstību  

Jauniešu Saeima nolemj, ka:

1)      apzinoties Latvijas demogrāfiskās, tehnoloģiju attīstības un ekonomikas tendences, ir jāierobežo jauniešu aizplūšana no reģioniem;

2)      jāatbalsta jauniešu iesaistīšanās uzņēmējdarbībā lauku reģionos, vienlaikus uzlabojot nodarbinātību ārpus pilsētām, nodrošinot efektīvu resursu izmantošanu un veicinot inovācijas;

3)      jāveicina darbavietu izveide un darbaspēka piesaiste lauku reģionos;

4)      jāpaplašina jauniešu prakses un darba iespējas reģionos, it īpaši vasaras brīvlaikā;

5)      jāsekmē pilsētu un lauku partnerība un jāveicina darbaspēka mobilitāte;

6)      jāpārskata valsts pakalpojumu sniegšanas vietu teritoriālais izvietojums, jāsamazina pakalpojumu izmaksas un jāizveido vienoti klientu apkalpošanas centri;

7)      jāattīsta Latvijas lauku tūrisms.

 

10. Jauniešu Saeima

Latvijas Republikas Saeimas namā

 

 

_____________________________________________________________

 

Projekts 

DEKLARĀCIJA 

par dabas un vides aizsardzību

 

Jauniešu Saeima nolemj, ka:

1)      efektīvā Latvijas dabas resursu izmantošanā un atjaunošanā liela nozīme ir jauniešu, nevalstisko organizāciju un visas sabiedrības līdzdalībai;

2)      jauniešu vidū jāveicina apziņa par individuālas rīcības nozīmi klimata krīzes risināšanā un jāaktualizē ideja par atjaunojamiem energoresursiem kā pamatu valsts ilgtspējīgai un dabai draudzīgai attīstībai;

3)      jāatbalsta uzņēmumu pāreja uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu un jāveicina atjaunojamo energoresursu izmantošana jaundibinātos uzņēmumos;

4)      jāuzlabo dzīvojamo māju energoefektivitāte;

5)      jāveicina izpratne par sabiedriskā transporta izmantošanas nozīmi videi un veselībai draudzīgu paradumu iedzīvināšanā;

6)      jānodrošina efektīva depozīta sistēmas ieviešana un jāpopularizē sabiedrībā tās izmantošana.

 

10. Jauniešu Saeima 

Latvijas Republikas Saeimas namā