Skolēnu pašpārvaldes loma skolas attīstībā.
81BALSIS

Elans Balgalvis

Kurzemes vēlēšanu apgabals

Saldus novads

Saldus pamatskola

Idejas saturs

Demokrātijas izpratne ir viena no svarīgākajām pilsoniskas sabiedrības kopā pastāvēšanas vērtībām. Lai to veicinātu, skolēnu pašpārvaldei jākļūst par neatņemamu skolas daļu, kas regulāri īsteno skolēnu iesaisti skolas dzīves uzlabošanas procesos. Tādējādi, praktiski īstenojot idejas, kas balstītas uz demokrātijas pamatprincipiem, tiek attīstīta pilsoniskā līdzdalība un izpratne par demokrātiju.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Papildināt deklarāciju ar 7. punktu šādā redakcijā:

7) Jāveicina un jāattīsta skolēnu pašpārvaldes praktiskā iesaiste skolēnu ideju īstenošanā, lai veicinātu jauniešu līdzdalību skolas vides attīstībā un pilsoniskās atbildības stiprināšanu.