Viedokļa veidošanai ir svarīga loma demokrātijas darbībā
47BALSIS

Krista Burmasa

Zemgales vēlēšanu apgabals

Tukuma novads

Tukuma 2. vidusskola

Idejas saturs

Spēja formulēt savus uzskatus ir būtiska demokrātijas satstāvdaļa. Šo prasmi attīstot, pilsonis savu balsi padara sadzirdamu autoritāšu lokā, veicinot tiešu problēmas risināšanu, kā arī praktizē savas tiesības. Demokrātija prasa, lai pilsoņi aktīvi piedalās politiskajos procesos un ņem atbildību par savas nākotnes veidošanu. Veidojot savu uzskatu, tie piedalās pārmaiņu iestāšanās procesā.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

DEKLERĀCIJA
par prasmi piedalīties demokrātijas veicināšanā
Jauniešu Saeima nolemj, ka:
1. Jāatbalsta jauniešus lasīt grāmatas un meklēt informāciju, sniedzot piekļuvi dažādiem materiāliem, kas nodrošina dažādus skatapunktus un palīdz iegūt dziļāku izpratni par aktuāliem jautājumiem.
2. Jāveicina atklāts diologs, izveidojot vidi, kurā tie var brīvi izteikties un rast idejas. Jāmudina uzdot jautājumus un apstrīdēt viena otra idejas, lai palīdzētu attīstīt kritisko domāšanu un spēju efektīvi izteikties.
3. Jāatklāj dažādes perspektīvas, dodot iespējas sazināties ar dažādu pieredžu pārstāvjiem, palīdzot tiem attīstīt empātiju un paplašināt viņu skatījumu uz sabiedrību.
4. Jāiesaista jauniešus reālu problēmu risināšanā, kas ļauj tiem iesaistīties vietējās vai valsts mēroga iniciatīvās, tādejādi palīdzot saskatīt darbības ietekmju izpausmi.
5. Jāattīsta uzvedības modulēšana, kurā pieaugušie dod piemērus un pamudina jauniešus veidot cieņpilnus diologus, paaugstinot prasmi būt pilsoniski aktīviem un veidot produktīvas diskusijas.
6. Jāizaicina jauniešus domāt kritiski, kā arī apsvērt viedokļa vājās un stiprās puses, palīdzot iemācīties veidot pamatotus uzskatus un spēju argumentēt.

10. Jauniešu Saeima
Latvijas Republikas Saeimas namā