Plašāka jauniešu jomas attīstība lauku reģionos, jauniešu līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos attīstot pilsonisko aktīvismu.
226BALSIS

Aleksandrs Fedotovs

Zemgales vēlēšanu apgabals

Jelgava

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Mūsdienās lauku reģionu jaunieši aktīvi iesaistās problēmu risināšanā gan personīgajā dzīvē, gan valsts līmenī. Jāuzklausa idejas, attīstot un vairojot viņos pilsonisko aktīvismu caur neformālās izglītības gaisotni. Jāapzina vietējās iniciatīvas un jāiesaistās pilsoniskajās aktivitātēs, labiekārtojot vidi, uzlabojot dzīves kvalitāti,piedaloties pašvaldību iedzīvotāju padomēs,brīvprātīgajā darbā.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

1. Jāstiprina sadarbība starp jauniešiem, pašvaldībām un valsts institūcijām iesaistoties diskusijās un meklējot problēmu risinājumus sabiedrības integrācijas jomā.
2. Jāiesaistās sabiedriski politiskajos procesos, dažādās organizācijās, biedrībās, politiskajās apvienībās, valsts un pašvaldību pārvaldēs.
3. Jauniešiem aktīvi jāiesaistās neformālajā izglītībā, kas stiprinās demokrātiskās valsts pamatus.
4. Jāpiedalās izglītojošās diskusijās par politiku, vēlēšanām, NVO darbību.
5. Jāskaidro demokrātijas izpausmes -mediju brīvība, vēlēšanu brīvība, cilvēktiesības, likumu ievērošanu, diskriminācijas neesamību, neatkarību, palīdzību no valsts utt.
6. Jāpilnveido izpratne par demokrātiskas sabiedrības vērtībām un katra jaunieša lomu sabiedrībā.
7. Jārīko debates un diskusijas par vēlēšanu nozīmi demokrātiskā sabiedrībā.
8. Iesaiste politisku un likumdošanas iniciatīvu ierosināšanai, jauniešu vajadzību un interešu novadīšanai līdz valdības līmenim.
9. Apzināt vietējās iniciatīvas un noskaidrot sabiedriskās domas kā vairot jauniešu pilsonisko aktivitāti.
10. Konkurētspējas paaugstināšanai jauniešiem vairāk un aktīvāk jāiesaistās neformālajā izglītībā, jo tā nodrošina jaunas prasmes un iemaņas, kuras paplašina redzeslauku un paver iespējas veiksmīgai karjeras izveidei, ikdienas un turpmākajai dzīvei.