Pilsoniskā aktīvisma pastiprināta aktualizēšana jauniešu vidū
54BALSIS

Sintija Beitāne

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Latvijas Kultūras akadēmija

Idejas saturs

Reti kurš jaunietis apzinās vārdu "pilsoniskais aktīvisms" un "pilsoniskā līdzdalība" nozīmi. Visās Latvijas vidusskolās vajadzētu ieviest mācību priekšmetu par politiku un pilsoniskumu, lai stiprinātu jauniešu izpratni un lai veicinātu lielāku vēlētāju skaitu. Vajadzētu popularizēt jauniešu centros (un jaunatnes NVO) pilsoniskās līdzdalības iespējas, kas palielinātu jauniešu interesi procesos.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
"1) jauniešos jāstiprina atbildība un jāveicina apzināšanās par valstiskās identitātes veidošanu, saglabāšanu un uzturēšanu brīvas Latvijas nākotnei;"
Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
"2) jāattīsta jauniešos kritiskā domāšana, kas palīdz nepakļauties dezinformācijai, pieņemt pārdomātus lēmumus un risināt problēmas;"
Papildināt 5.deklarācijas punktu pēc vārda "pasaulē" ar vārdiem "lai veicinātu latviešu valodas ilgāku pastāvēšanu, un lai novērstu citu svešvalodu prioritizēšanu."
Papildināt deklarāciju ar 7. punktu šādā redakcijā:
"7) jāstiprina mācību iestādēs jauniešu izglītošana Latvijas vēsturē, kā arī demokrātijas un pilsoniskā aktīvisma svarīgumā."